Ил тод байдал

Байгууллагын дүрэм, журам

# Нэр Он Татах
1 Мэдээллийн технологийн ур чадварын шалгалтын журам нэмэлт өөрчлөлт 2021 Татах
2 Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын журам 2021 Татах
3 Инкубаторын дараах үйлчилгээний журам 2021 Татах
4 Ковид-19 сэргийлэх түр журам 2021 Татах
5 Интрапренёршипийн үйл ажиллагааны журам 2020 Татах
6 Сургалтын төвийн үйл ажиллагааны журам 2022 Татах
7 Инкубаторт цахим /online/-р компани, баг, сонгон шалгаруулж элсүүлэх журам 2020 Татах
8 Инкубаторын ахисан түвшний үйл ажиллагааны журам 2020 Татах
9 Урамшууллын журам 2019 Татах
10 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2021 Татах
11 Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркын “нууцын тухай” журам 2018 Татах
12 Мэдээлэл технологийн практик ур чадварын шалгалтын журам 2018 Татах
13 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын дүрэм 2022 Татах
14 Ажил дүгнэх журам 2022 Татах
15 Инкубатор компаниудын үйл ажиллагаанд сар тутам хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журам 2015 Татах
16 Асуулт боловсруулах үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагааны журам 2015 Татах
17 Албан хэрэг хөтлөх журам 2015 Татах
18 Дотоод хяналт, шалгалтын журам 2015 Татах
19 Технологи дамжуулах журам 2015 Татах
20 Оюуны өмчийн бодлого 2015 Татах
21 Шуурхай ажлын зааварчлагаа 2014 Татах
22 Нууцын зэрэгтэй бичиг баримттай ажиллах тухай журам 2014 Татах
23 Архивын баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай журам 2014 Татах
24 Оффиссын өрөөнд ажилчдын мөрдөн ажиллах журам 2014 Татах
25 Дотоод аудит байгуулах тухай журам 2014 Татах
26 Хаяг, реклам байршуулах тухай журам 2014 Татах
27 МТҮП-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2013 Татах

Салбарын байгууллагууд