Оюуны өмчийн анхдагч үнэлгээний сорил

 • Та өөрийн технологийн зах зээлийн нөхцлөө 1-10 оноогоор үнэлнэ үү ? (Үнэлгээ хийхдээ дараах зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Үүнд: зах зээлийн хэмжээ, тогтвортой, өсөлттэй байдал, тодорхой хэрэглэгчид, өрсөлдөгч багатай, борлуулах үнэ боломжийн байдал болон тухайн технологийн зах зээлийн нас)

  • 1 оноо
  • 2 оноо
  • 3 оноо
  • 4 оноо
  • 5 оноо
  • 6 оноо
  • 7 оноо
  • 8 оноо
  • 9 оноо
  • 10 оноо
 • Технологийг зах зээлд нэвтрүүлснээр бий болох нөлөөллийг 1-10 оноогоор үнэлнэ үү ? (Зах зээлд эзлэх байр суурийг батжуулах эсэх, хэрэглэгчийг татах сурталчилгааны үнэ цэнэтэй эсэх, өрсөлдөөнд давуу зэрэг олгох эсэх, зах зээлд өсөлт үүсгэх эсэх зэргийг харгалзан үзнэ.)

  • 1 оноо
  • 2 оноо
  • 3 оноо
  • 4 оноо
  • 5 оноо
  • 6 оноо
  • 7 оноо
  • 8 оноо
  • 9 оноо
  • 10 оноо
 • Өөрийн технологийн өвөрмөц байдлыг сонгоно уу?

  • Хуулбарлахад амархан тул энгийн мэдлэг шаардана, өрсөлдөх чадваргүй, энгийн шийдэл
  • Хуулбарлахад амархан, өрсөлдөх чадвар муу, өвөрмөц шийдэл багатай
  • Хуулбарлахад хялбар, өрсөлдөх чадвар дунд, өвөрмөц байдал муу
  • Хуулбарлахад хялбар, өрсөлдөх чадвар дунд, өвөрмөц байдал дунд
  • Амархан хуулбарлах боломжгүй, өрсөлдөх чадвар дунд зэрэг, өвөрмөц байдал дунд
  • Хуулбарлахад хүндэвтэр, өрсөлдөх чадвар сайн, өвөрмөц байдал дунд
  • Хуулбарлахад хүнд, өрсөлдөх чадвар сайн, өвөрмөц байдал сайн
  • Хуулбарлахад маш хэцүү, өрсөлдөх чадвар маш сайн, өвөрмөц байдал сайн
  • Бараг хуулбарлах боломжгүй, өрсөлдөх чадвар маш сайн, өвөрмөц байдал маш сайн
  • Хуулбарлах боломжгүй, өрсөлдөх чадвар маш өндөр, өвөрмөц шийдэл
 • Та өөрийн технологийн бэлэн эсэхийг доорх хугацаанаас сонгоно уу ?

  • Бэлэн 0-1 сар
  • 1-4 сар
  • 4-6 сар
  • 6-8 сар
  • 8-10 сар
  • 10-12 сар
  • 1-2 жил
  • 2-3 жил
  • 4-5 жил
  • Бэлэн бус 5+ жил
 • Зах зээлд өрсөлдөх технологи, эсвэл орлуулах технологийн нөхцөл байдлыг өөрсдийн технологитой хариуцлан дүгнэж дараах сонголтуудаас сонгоно уу?

  • Зах зээлд өрсөлдөгч технологи байхгүй, орлуулах технологи байхгүй. Зах зээлд маш онцгой бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөгч технологи байхгүй, орлох технологи сулхан. Зах зээлд маш онцгой бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөгч технологи сул, орлох технологи сул. Зах зээлд онцгой бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөгч технологи, орлох технологи муу. Зах зээлд тийм ч онцгой биш бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөх технологи муу, орлуулах технологи дунд. Зах зээлд дундаж бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөгч, орлох технологийн байр суурь дунд зэрэг. Зах зээлд дундаж бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөх технологи дунд, орлуулах технологи сайн. Зах зээлд онцгой биш бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөх технологи сайн, орлуулах технологи сайн. Зах зээлд онцгой биш бүтээгдэхүүн
  • Зах зээлд өрсөлдөх технологи сайн, орлуулах технологи маш сайн. Зах зээлд нь нэвтрэхэд хүндэвтэр
  • Зах зээлд өрсөлдөгч технологийн түвшин өндөр, орлох технологи маш сайн. Зах зээлд нь нэвтрэхэд хүнд.
 • Технологийн оюуны өмчийн эрх зүйн статусаа сонгоно уу?

  • Төстэй патентийн хайлт хийгээгүй / өөрсдөө /
  • Төстэй патентийн хайлт хийсэн / өөрсдөө /
  • Патентийн мэдүүлэг өгөөгүй
  • Патентийн мэдүүлэг өгсөн
  • Шинэлэг байдлын хайлт дуусч, урьдчилсан дүгнэлт гаргасан
  • Дотоодын патент гаргасан
  • Патентийн хэвлэлд нийтэлснээс хойш 3 сраын хугацаа өнгөрсөн
  • РСТ мэдүүлэг өгсөн
  • Олон улсад (OECD-ийн орнуудад) патент гарсан
  • РСТ патентийн хэвлэлд нийтэлснээс хойш 3 сарын хугацаа өнгөрсөн
 • Технологийн мөчлөгийг 1-10 оноогоор үнэлнэ үү ? (Технологийн амьдралын мөчлөг богино тохиолдолд бага оноо өгнө. Зах зээл нь тогтвортой бөгөөд технологийн амьдралын мөчлөг нь урт тохиолдолд их оноо өгнө. Жишээлбэл: материалын технолоийн патент 20 жилийн монополь эрхийн амьдрах хугацаагаа дуустал амьдрах мөчлөгтэй буюу өрсөлдөх чадвартай байж чаддаг. Иймд 10 оноо олгож болно. Тэгвэл мэдээллийн технологийн салбарт 3-6 сарын амьдралын мөчлөгтэй технологи нэн элбэг бөгөөд тэдний хувьд оноо бага буюу 1-5 хүртэл байна.)

  • 1 оноо
  • 2 оноо
  • 3 оноо
  • 4 оноо
  • 5 оноо
  • 6 оноо
  • 7 оноо
  • 8 оноо
  • 9 оноо
  • 10 оноо
 • Оюуны өмчийн эрхийн хүчинтэй хугацааг сонгоно уу?

  • 0-2 жил
  • 2-4 жил
  • 4-6 жил
  • 6-8 жил
  • 8-10 жил
  • 10-12 жил
  • 12-14 жил
  • 14-16 жил
  • 16-18 жил
  • 18-20 жил
 • Тухайн технологийг зах зээлд нэвтрүүлэхдээ түргэвчлэх шаардлагатэй эсэхээс хамаарч хариултаа сонгоно уу! (Ширүүн өрсөлдөөнтэй, амьдралын мөчлөг богино, түргэн хугацаанд хуулбарлах, эсвэл өрсөлдэгч технологи боловсруулах боломжтой нөхцөлд нэн яаралтай арилжаанд оруулах шаардлагатай болдог. Харин өрсөлдөгч технологи байхгүй, зах зээл нь тогтвортой, хуулбарлах боломжгүй, эсвэл хуулбарласан нь чанарын эрс ялгаатай тохиолдолд арилжаанд нэвтрүүлэхэд тайван хандах шаардлагатай байдаг.)

  • Маргааш
  • Маш яаралтай 1-2 сар
  • 2-4 сард
  • 4-6 сард
  • 6-8 сард
  • 8-10 сард
  • 10-12 сард
  • 1-1.5 жил
  • 1,5-2 жил
  • Яаралтгүй
 • Технологийн дамжуулах төвийн туршлагыг сонгоно уу!

  • Мэдүүлэг гаргах туршлага байхгүй
  • Мэдүүлэг гаргах туршлага бага, арилжааны туршлагагүй
  • Мэдүүлэг гаргах, арилжаа хийх туршлага бага
  • “C” + Төстэй технологийн гэрээ байгуулж байгаагүй
  • Мэдүүлэг гаргах туршлагатай, арилжааны туршлага бага
  • Мэдүүлэг, арилжааны туршлагатай
  • Улсдаа технологийн бүх салбарт мэдүүлэг гаргах туршлагатай цөөн салбарт лицензийн гэрээ байгуулах туршлагатай
  • “G” + бүх салбарт лицензийн туршлагатай
  • Олон улсад бүх салбарт эрхийн хамгаалалт хийх туршлагатай, лицензийн туршлага бага
  • “I” + лицензийн гэрээний туршлагатай
 • itpark
 • Уншсан:1682

Салбарын байгууллагууд