Ил тод байдал

Хяналт, шалгалт

# Нэр Он Татах
1 2021 оны 4-р улирлын үнэлгээ 2021 Татах
2 2022 оны эхний хагас жилийн үнэлгээ 2022 Татах
3 2021 оны 3-р улирлын үнэлгээ 2021 Татах
4 2021 оны 2-р улирлын үнэлгээ 2021 Татах
5 2021 оны 1-р улирлын үнэлгээ 2021 Татах
6 2020 оны үнэлгээ 2020 Татах
7 Ажил дүгнэх журам 2021 Татах
8 ХХМТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам 2021 Татах
9 Харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам 2015 Татах
10 Дотоод хяналт шалгалтын журам 2015 Татах

Салбарын байгууллагууд