Алсын хараа, эрхэм зорилго

Алсын хараа

Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн цахим хурдасгуур “Шинжлэх ухаан технологийн парк” болох.

Эрхэм зорилго

Бид өндөр технологийн бизнесийг нутагшуулах, технологийн шинэ мэдлэг дамжуулах, ба арилжаалах, энтерпренёрийг дэмжих, эко системийг бий болгох замаар өндөр технологийн салбарын багтаамжийг нэмэгдүүлж, Монгол улсад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилтууд

  • Судалгаа болон хөгжүүлэлтийн чиг хандлагыг төлөвшүүлэх, дэмжих, системийг нэвтрүүлэх
  • Парк-Аж үйлдвэр-Судалгаа, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хамтын ажиллагааг дэмжих, хөгжүүлэх
  • Оюуны өмчийн соёл, технологи дамжуулах тогтолцоог дэмжих, хөгжүүлэх
  • Инкубаторын цогц үйлчилгээг үзүүлэх, дэмжих, инновацийг хөгжүүлэх
  • Хүний нөөцийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх
  • Удирдлагын оновчтой бодлого, төлөвлөлтийг хөгжүүлэх
  • Гарааны бизнесийг дэмжих, экосистемийг хөгжүүлэх

Салбарын байгууллагууд