МТ-ийн паспорт шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь нууцыг үл задлах гэрээний жишээ вэ? 

  Which of the following is an example of an Non-Disclosure Agreement (NDA)?

  • MТ-ийн үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө үйлчилгээ үзүүлэгч болон харилцагчийн хооронд тохиролцсон үйлчилгээний агуулгыг тодорхойлсон гэрээ 

   A contract specifying the service content to be provided, which is agreed between the service provider and the customer before the provision of the IT service

  • Компьютерын тоног төхөөрөмж борлуулагч нь эд хөрөнгийг шилжүүлэх үүрэг хүлээх бөгөөд худалдан авагч нь үнийг төлөх үүрэгтэй гэж заасан гэрээ 

   A contract specifying that the vendor of computer equipment bears the responsibility of transferring the property right, and that the buyer bears the responsibility of paying the charges.

  • Систем хөгжүүлэлтийн явцад мэдэгдэж буй этгээдүүдийн нууц мэдээллийн нууцлалыг хангахын тулд гүйцэтгүүлэгч болон гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон гэрээ 

   A contract, specifying the obligation of the outsourcer and outsourcee to maintain confidentiality of the secret information of a party that becomes known to the other party during system development

  • Ерөнхий зориулалтын багцыг суурилуулах ажлыг өөрийн үүрэг гэж үзэн биелүүлж, ажлаа гүйцэтгэсний дараа төлбөрийг хүлээн авахыг тодорхойлсон гэрээ 

   A contract specifying that a person to whom the installation of a generalpurpose package has been outsourced performs the task at his/her own discretion and responsibility, and receives payment upon the completion of the task

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Тодорхой салбарт орохоор төлөвлөж буй компани SWOT шинжилгээ хийв.

  Шинжилгээний үр дүнгийн хувьд дараахаас аль нь боломжтой холбоотой вэ?

  A company that is considering entering a certain industry conducted a SWOT analysis. Among the analysis results, which of the following is the one that corresponds to an opportunity?

  • Одоо байгаа бизнес дэх амжилттай туршлага

   Success experience in an existing business

  • Салбарын зохицуулалт алдагдах

   Deregulation in the industry

  • Компанийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх чадамж

   Product development capability of the company

  • Орон даяар хамарсан компанийн борлуулалтын дэлгүүрийн сүлжээ

   The company’s retail store network that covers the whole country

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь компанийн мэдээллийн системийн стратегид тодорхой тусгагдах ёстой зүйл вэ?

  Which of the following is an appropriate item that should be clearly stated in the information system strategy of a company?

  • МТ-ийн засаглалын бодлого

   IT governance policy

  • Эрхэм зорилгодоо хүрэх системийг хөгжүүлэх загвар, бүтэц

   Structure for developing a mission-critical system

  • Нийлүүлэгчдийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт

   Evaluation criteria for vendor proposals

  • Хэрэглэгчийн шаардлагын үр дүнгийн дүн шинжилгээ

   Analysis results of user requirements

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Систем хөгжүүлэлт нь системийн шаардлага тодорхойлох, системийн зохиомж,

  програмчлал, тест болон програм хангамж хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үйл явцуудаас

  бүрдэнэ. Шинэ системийг хөгжүүлж буй үед дараахаас аль нь хөгжүүлэлтийн эхний

  шатанд системийн шаардлагад тодорхойлогдох вэ?

  The system development process includes system requirements definition, system design, programming, test, and software acceptance. When a new system is developed, which of the following is defined as a system requirement in the initial stage of development?

  • Системийн төхөөрөмжийн тохиргоо

   Device configuration of the system

  • Систем хөгжүүлэлтийн стандарт

   Development standard of the system

  • Системийн цар хүрээ

   Scope of the system

  • Системийн тестийн төлөвлөгөө

   Test plan of the system

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Систем хөгжүүлэх төсөлд төслийн менежер төслийн гишүүдтэй зохих ёсоор

  харилцах ёстой. Дараахаас аль нь төслийн гишүүдтэй харилцахдаа анхаарч үзэх

  зүйл вэ?

  In a system development project, the project manager must appropriately communicate with project members. Which of the following is an appropriate item to be considered concerning communication with project members?

  • Ямар мэдээллээр харилцаж буйгаас шалтгаалан харилцааны аргыг сонгох хэрэгтэй. Жишээ нь: хэрвээ нууцлалыг онцлон авч үзвэл тодорхой тооны төслийн гишүүдтэй хурал зохион байгуулах, үр ашгийг онцлон авч үзвэл и-мэйл зурвасыг нийтэд илгээх хэрэгтэй.

   The method of communication should be selected according to the information to be communicated, for example, when confidentiality is emphasized, a meeting with limited project members should be held, and when efficiency is emphasized, a broadcast e-mail message should be sent.

  • Үр ашгийг яаралтай байдал болон нууцлалаас илүү онцлох хэрэгтэй бөгөөд и-мэйл, цахим мэдээллийн самбар зэрэг харилцааны аргыг ямагт ашиглах хэрэгтэй.

   As efficiency should be emphasized over urgency and confidentiality, communication methods such as e-mail and electronic bulletin boards should always be used

  • Шударга байдлыг хангахын тулд ижил харилцааны арга болон материалыг төслийн гадаад оролцогч талууд болон төслийн гишүүдэд хэрэглэх хэрэгтэй.

   In order to maintain fairness, the same communication method and materials must be used for both external project stakeholders and project members

  • Төслийн гишүүд рүү мэдээлэл илгээж байгаа үед төслийн гишүүд мэдээллийг хүлээн авах үүрэгтэй учраас мэдээлэл хүлээн авсан эсэхийг шалгах шаардлагагүй.

   When information is sent to project members, there is no need to confirm that the information is received as the project members have a duty to receive the information.

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь системийн аудитын үнэлгээтэй холбоотой тодорхойлолт вэ?

  Which of the following is an appropriate description concerning evaluations

  in systems audit?

  • Аудитын нотолгоо байхгүй хэсгийг гаргалгаа дүгнэлтээр үнэлнэ.

   Areas for which there is no audit evidence are evaluated through inference.

  • Аудитын баримт нотолгоон дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation must be based on audit evidence.

  • Системийн хэрэглэгчийн хэлтсийн дүгнэлт дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation is performed according to the views of the system user

   department.

  • Аудитын хэлтсийн дүгнэлт дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation is performed according to the views of the audited department.

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Тэмдэгт хэлний хувьд дэлгэцээр болон хэвлэмэлээр үзүүлэх зорилгоор баримт бичигт агуулгаас гадна баримт бичгийн бүтэц, байршил болон зохион байгуулалтын мэдээлэл, тэмдэгтийн фонт, хэмжээ зэргийг хавсаргах боломжтой. Дараахаас аль нь энэ төрлийн тэмдэгт хэлэнд хамаарах вэ?

  In a markup language, with the purpose of displaying on a screen and printing, it is possible to directly embed not only the document content, but also the document structure and layout information, and the character font and size. Which of the following is classified into such a markup language?

  • CASL

  • HTML

  • SQL

  • URL

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Дараах хэлнүүдээс аль нь зорьсон зорилгоо биелүүлэхийн тулд булан хашилтаар (“<” ба “>”) хүрээлэгдсэн шошго (tag) ашиглан документийн бүтэц болон бусад асуудлыг тодорхойлох боломжийг хэрэглэгчид олгодог вэ? 

  Which of the following is the language that enables the user to define and use tags enclosed by angle brackets (“<” and “>”) specifying the structure and other aspects of a document, in order to accomplish the intended purpose?

  • COBOL
  • HTML
  • Java
  • XML
 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Дараахаас аль нь компьютерийн дэлгэцэнд дүрслэгдэх тэмдэгт ба график зэрэг өгөгдлийг хадгалахад хэрэглэгддэг зориулалтын санах ойн модуль вэ? 

  Which of the following is a dedicated memory module that is used to retain data, such as characters and graphics, to be displayed on a computer screen?

  • Кеш санах ой

   Cache memory

  • Флаш санах ой

   Flash memory

  • Видео санах ой

   Video memory

  • Хийсвэр санах ой 

   Virtual memory

 • Асуултын категори: Технологийн элементүүд

  Дараахаас аль нь кибер халдлагын жишээ биш вэ?

  Which of the following is not an example of a cyber attack?

  • Нууц мэдээллийг олж авахын тулд оффисоос гаргаж хаясан бичигдсэн хэрэгслүүдийг хайж олох

   With a purpose of obtaining confidential information, looking for recorded media that were disposed of from an office

  • Серверийн эмзэг байдлыг ашиглан түүний вэб сайт руу орж, түүний өгөгдлийг зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөх

   By exploiting a vulnerability of a server, breaking into its Web site, and making unauthorized modification to its data

  • Их хэмжээний хүсэлтийг нэгэн зэрэг илгээж, үйлчилгээг тасалдуулах

   By sending a large amount of requests at once, disrupting a service

  • Өөр хүний компьютерийг нөөц гарц ашиглан алсаас удирдах

   By using a back door, remotely controlling another person’s PC

 • itpark
 • Хандалт:10359

Салбарын байгууллагууд