МТ-ийн паспорт шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  И-мэйл хүлээн авагчдын анхаарч үзэх өнцгөөс харахад дараахаас аль нь и-мэйл дамжуулах оновчтой жишээ вэ?

  From the viewpoint of consideration for recipients of e-mail, which of the following is the most appropriate example of e-mail transmission?

  • Гишүүдийн сэтгэл ханамжийн асуулгыг “To” (хүрэх хаяг) талбарт сонгогдсон 100 гишүүдийн бүх хаяг руу и-мэйл илгээх

   A questionnaire on member satisfaction is sent by e-mail to all the addresses of 100 selected members entered in the “To” (destination) field.

  • Компанийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан их-хэмжээтэй баримт бичгийг шахалгүйгээр и-мэйл-д хавсарган үйлчлүүлэгчид рүү илгээх

   A large-size document presenting a company’s products is sent to a customer as an email attachment without being compressed

  • Бүтээгдэхүүний талаар үйлчлүүлэгчээс ирсэн и-мэйлийн хариуг дэлгэрэнгүйг мэдэх ёстой хэрэглэгчдийн хаягийг “CC” (карбон хуулбар) талбарт оруулж давхар илгээх

   A reply to an e-mail query from a customer about a product is sent also to those customers who should know about the details, by entering their addresses in the “Cc” (carbon copy) field.

  • Онцгой үйл явдлын вэб хуудсын URL-ыг үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдэхийн тулд имэйлийг тодорхой тооны үйлчлүүлэгчид рүү “Bcc” (халхавчтай карбон хуулбар) талбарыг ашиглан илгээх

   An e-mail is sent to the limited customers by using the “Bcc” (blind carbon copy) field in order to inform them of the URL of the Web page of a special event.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Компани нь цаасан баримт бичиг, цаасан загвараас татгалзаж дижитал файл бий

  болгож, тэдгээрийг компани даяар ашиглах боломжтой байлгахыг хүсчээ.

  Дараахаас аль нь хэрэглэхэд тохиромжтой тоног төхөөрөмж вэ?

  A company wishes to create digital files from [T1] documents and [T2] blueprints, and make these available company-wide. Which of the following is appropriate equipment to be used?

  • GPS receiver

  • Scanner

  • Digitizer

  • Plotter

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь ASP-г онож тайлбарласан байна вэ?

  Which of the following is an appropriate explanation of an ASP?

  • Интернетэд холбох харилцаа холбооны шугамаар хангах бизнес оператор эсвэл энэ төрлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

   A business operator or a form of service that provides communication lines for connecting to the Internet

  • Холбооны гишүүд хандах боломжтой хязгаарлагдмал холбоог үүсгэх зориулалттай интернет дэх үйлчилгээ

   A service on the Internet for creating a closed community that is accessible to users who are members of the community

  • Интернетээр дамжуулан серверээс хэрэглээний програмаар хэрэглэгчдийг хангадаг бизнесийн оператор эсвэл энэ төрлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

   A business operator or a form of service that provides users with application software on a server via the Internet

  • Техник хангамж, програм хангамж зэрэг бүтээгдэхүүний өнцгөөс харсан мэдээллийн системийг байгуулахаас илүүтэйгээр үйлчилгээний өнцгөөс харсан мэдээллийн системийг байгуулах арга барил

   An approach of constructing an information system from the viewpoint of a service, rather than from the viewpoint of a product such as hardware and software

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Доорх A–с D хүртэлх тодорхойлолтуудын хувьд дараахаас аль нь системийн

  хэрэглэгчид хэрэглэхэд хялбар байх дэлгэцийн загварчлалтай холбоотой зүйлсийг

  агуулсан жагсаалт вэ?

  Among the descriptions A through D below, which of the following is the

  list that contains all items that are to be considered in the design of screens

  for easy-to-use for system users?

  A: Гэмтлээс сэргэх хугацаа / The time to recover from a failure

  B: Үйл ажиллагааг сурахад хялбар / The ease of learning of operation

  C: Товчлууруудын зохион байгуулалт / The layout of pushbuttons

  D: Текстийн хэмжээ болон өнгө / The size and color of text

  • A, B, C

  • A, B, D

  • A, C, D

  • B, C, D

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Доорх суман диаграмын хувьд А-с G хүртэлх үйл ажиллагаанд шаардагдах нийт

  өдөрт нөлөөлөхгүйгээр “C→F” үйл ажиллагааг хамгийн ихдээ хэдэн өдөр

  хойшлуулж болох вэ?

  In the arrow diagram below, what is the maximum number of days that can

  be allowed as a delay of the activity “C→F” on condition that the total

  number of days required for activities from A through G is not affected?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангасан үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд байгууллага нь

  мэдээллийн системийн үйл ажиллагаанд зориулан засвар үйлчилгээ, менежмент

  болон тасралтгүй сайжруулалтыг гүйцэтгэдэг арга зам дараахаас аль нь вэ?

  In order to provide a service that meets customer needs, which of the following is an appropriate approach in which an organization performs maintenance, management, and continuous improvement for operation of an information system?

  • МТ-ийн засаглал

   IT governance

  • МТ-ийн үйлчилгээний менежмент

   IT service management

  • Лавлах үйлчилгээ

   Service desk

  • Төслийн менежмент

   Project management

 • Асуултын категори: Суурь онол

  CGI (Нийтлэг Гарцын Интерфейс) нь клиентээс ирсэн хүсэлтийн хариуд биелэгддэг тодорхой програмын вэб серверийн интерфейс юм. 

  Дараах скрипт хэлнүүдээс аль нь CGI-аар биелэгддэг ийм програмыг бичихэд хэрэглэгддэг вэ?

  • Perl
  • Postscript
  • SGML
  • SQL
 • Асуултын категори: Суурь онол

  Дараах хэлнүүдээс аль нь зорьсон зорилгоо биелүүлэхийн тулд булан хашилтаар (“<” ба “>”) хүрээлэгдсэн шошго (tag) ашиглан документийн бүтэц болон бусад асуудлыг тодорхойлох боломжийг хэрэглэгчид олгодог вэ? 

  Which of the following is the language that enables the user to define and use tags enclosed by angle brackets (“<” and “>”) specifying the structure and other aspects of a document, in order to accomplish the intended purpose?

  • COBOL
  • HTML
  • Java
  • XML
 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Дараахаас аль нь блэйд (blade) серверийн оновчтой тайлбар вэ?

  Which of the following is an appropriate explanation of a blade server?

  • Энэ нь тусгай зориулалтын биед байрладаг CPU болон санах ойгоор тоноглогдсон

   олон хавтан-төрлийн компьютерийг хэрэглэнэ.

   It uses multiple board-type computers equipped with CPU and memory,

   housed in a dedicated body.

  • Энэ нь оффисын програм хангамж, и-мэйлийн програм хангамж зэргийг

   интернетээр дамжуулан вэб үйлчилгээ болгон ашиглах боломжийг олгодог.

   It enables the use of office software, e-mail software, etc. as web services

   over the Internet.

  • Энэ нь гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл эсвэл автомашин гэх мэт төхөөрөмжид

   суулгагддаг.

   It is embedded in equipment such as home appliances or automobiles.

  • Энэ нь мэдрэгч самбар бүхий шингэн кристал дэлгэцийг ашиглан гар бичмэлийн

   оролтын функцийг дэмждэг.

   It supports handwriting input function by using a liquid crystal display with

   a touch panel.

 • Асуултын категори: Технологийн элементүүд

  Дараахаас аль нь компьютер дээрх файлуудыг шифрлэхдээ тэдгээрийг ашиглах боломжгүй болгож, шифрлэлтийн түлхүүрийн оронд мөнгө эсвэл бусад үнэт зүйлсийг шаарддаг програм хангамжийн нэр томъёо вэ?

  Which of the following is a term for software that encrypts files on a PC in order to make them unusable, and demands money or other valuables in exchange for the decryption key?

  • Keylogger

  • Ransomware

  • Rootkit

  • Worm

 • itpark
 • Хандалт:10652

Салбарын байгууллагууд