МТ-ийн инженерийн суурь шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Веб орчинд, веб сервер дээр ажилладаг мөн динамик боловсруулалтыг хийдэг

  програмын нэр дараахаас аль нь вэ?

  In a web environment, which of the following is the name of a program

  that runs on a web server and achieves dynamic processing?

  • Java applet

  • Java servlet

  • JavaScript

  • VBScript

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Хэрэв хувьсагч A, B, C, болон D нь харгалзан 4, 3, 5, болон 6 гэсэн утгатай бол доорх постфикс илэрхийллийн утга хэд байх вэ? Энд, ‘+’, ‘−’, ‘’, болон ‘’ гэсэн тэмдгүүд нь харгалзан нэмэх, хасах, үржих болон хуваах гэсэн арифметикийн үйлдлийг илэрхийлнэ.

  A B 2  + D B  C  −

  What is the value of the postfix expression below when variables A, B, C, and D have values 4, 3, 5, and 6, respectively? Here, symbols ‘+’, ‘−’, ‘’, and ‘’ represent the arithmetic operators of addition, subtraction, multiplication, and division, respectively. 

  A B 2  + D B  C  −  • -3

  • 0

  • 3

  • 40/3

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Хэлбэрийн өөрчлөлтийг илрүүлэх мэдрэгч ашиглан өндөр хурдны зам зэрэг дэд

  бүтцийн нөхцөлийг хянаж арчилдаг. Дараахаас аль нь энэ зорилгыг биелүүлэх

  мэдрэгч вэ?

  By using a sensor that detects changes in shape, the condition of

  infrastructure such as elevated highways can be monitored and

  maintained. Which of the following is a sensor that is used for this

  purpose?

  • Gyro

  • Hall element

  • Strain gage

  • Thermistor

 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Одоогийн байдлаар жилийн өсөлтийн хэмжээ нь 20% -тай 8,000 хэрэглэгчтэй.

  A- Z хүртэлх 26 том үсэг ашиглан хэрэглэгч бүрт тогтмол урттай кодыг олгосон

  бол, дараагийн гурван жилийн бүх хэрэглэгчдийг багтаахын тулд хамгийн бага

  кодын урт хэд байх вэ?

  Currently, the number of customers is 8,000 with annual increase rate

  of 20%. By assigning a fixed length code using 26 uppercase alphabet

  A- Z to each customer, what is the minimum code length required to

  accommodate all the customers for next three years?

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Дараахаас аль нь Объект хандлагат програмчлалын Класс болон Объектын

  тухай тохиромжтой хослол вэ?

  Which of the following is the appropriate combination of Class and

  Object in Object Oriented Programming?

  •              Класс / Class                                                                                    Объект / Object

   Класс нь ижил зан араншин болон ижил                                      Объект нь классын бодит жишээ юм.

   шинж чанар бүхий бүлэг объектыг

   тодорхойлдог.                             

   A class can be termed as a group of objects                                   An object is a particular instance of a

   with similar behavior and similar attributes.                                       class.

  •              Класс / Class                                                                                    Объект / Object

   Класс нь ижил зан араншин болон ижил                                     Объект нь классын зураг төсөл юм.

   шинж чанар бүхий бүлэг объектыг

   тодорхойлдог.                             

   A class can be termed as a group of objects                                   An object is the blueprint of the class.

   with similar behavior and similar attributes.                                       

  •              Класс / Class                                                                                    Объект / Object

   Класс нь шинжийн бодит утгыг агуулдаг.                                         Объект нь классын тодорхойлолт

   A class contains the real values of its                                                 болон зан араншинтай байна.

   attributes.                                                                                          An object has the definition and

                                                                                                            behavior of a class.

  •              Класс / Class                                                                                    Объект / Object

   Класс нь объектын бодит жишээ юм.                                                     Объект нь өөрөөр нь 

   A class is an instance of a particular object.                                              тодорхойлогдсон төрлийн классын 

                                                                                                                     зан араншинг тодорхойлдог загвар

                                                                                                                     юм,

                                                                                                                   An object can be defined as a template 

                                                                                                                  that describes the behavior that the

                                                                                                                 class of its type support.

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Дараахаас аль нь доорх дүрсэд харуулсан PERT диаграмын зөв тайлбар вэ?

  Which of the following is an appropriate explanation of the PERT diagram as shown in the figure below?

  • Эгзэгтэй зам бол A – C – G юм.

   The critical path is A – C – G.

  • Энэ төсөл багадаа 11 өдөр шаардана.

   This project needs at least 11 days.

  • Хэрэв үйл ажил F хэрэггүй болбол, төсөл 1 өдрийн өмнө дуусах болно.

   When the activity F becomes unnecessary, the project will end 1 day earlier.

  • Хэрэв үйл ажил H 2 өдрөөр хоцорвол, төсөл 2 өдрөөр хоцроход хүрнэ.

   When the activity H has a delay of 2 days, it will cause the project to be delayed by 2 days.

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь системийн аудиторын хийсэн ярилцлагатай холбоотой хамгийн

  зөв тодорхойлсон тайлбар вэ?

  Which of the following is the most appropriate description concerning

  an interview that is conducted by a system auditor?

  • Аудит хийж байсан туршлагатай, шалгагдаж буй байгууллагын удирдах

   ажилтныг ярилцлага авахаар сонгоно.

   The administrator of the audited department, who has experience in

   auditing tasks, is selected as the interviewee.

  • Олон аудитор оролцсон тохиолдолд зөрчил илэрч болох учир бүх ярилцлагыг

   нэг (1) системийн аудитор авна.

   The entire interview is conducted by one (1) system auditor, because

   discrepancies may occur in the record if multiple auditors are involved.

  • Системийн аудитор нь шалгагдаж буй байгууллагад ярилцлагын үед гарсан

   зөрчлийг сайжруулах арга хэмжээ авахыг зааварчилна.

   The system auditor instructs the audited department to take

   improvement measures for deficiencies found during the interview.

  • Системийн аудитор нь шалгагдаж буй байгууллагаас ярилцлагын үеэр олж

   авсан мэдээлэлд дэмжлэг үзүүлэх баримт бичиг, бүртгэлийг олоход хүчин

   чармайлт гаргана.

   The system auditor makes an effort to obtain documents and records

   that support the information obtained from the audited department

   during the interview.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Энтерпрайс архитектурын “дөрвөн домайн”-д ордог архитектур дотроос дараахаас аль нь бизнесийн архитектур, технологийн архитектур, болон хэрэглээний архитектураас өөр архитектур вэ? 

  Among the architectures included in the “four domains” of the enterprise architecture, which of the following is the architecture other than business architecture, technology architecture, and application architecture?

  • Шугамын архитектур 

   Bus architecture

  • Өгөгдлийн архитектур

   Data architecture

  • Програм хангамжийн архитектур 

   Software architecture

  • Системийн архитектур 

   System architecture

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь машин доторх төхөөрөмжийг сайжруулахын тулд машины ухамсартай сургалт (deep learning) ашигласан жишээ вэ?

  Which of the following is a use case of deep learning to improve the performance of an in-car device?

  • Хурдатгал хэмжигч нь тээврийн хэрэгсэл хана мөргөснийг илрүүлэхэд энэ нь аюулгүйн дэр үлээгдэх шалтгаан болох бөгөөд ингэснээр зорчигчийг гэмтээхээс хамгаалдаг

   An accelerometer detects the collision of the vehicle against a wall and causes the air bag to blow up, thus protecting the passenger from injury

  • Сул зогсолтыг автоматаар гүйцэтгэдэг төхөөрөмж суурилуулснаар түлш зарцуулалтын үр ашиг нь жолоодлогын асар их туршлагатай жолооч тээврийн хэрэгсэл жолоодох үеийн тохиолдолтой харьцуулахад сайжирсан байна.

   By installing equipment that automatically performs idling stop, the fuel efficiency improves as compared with the case when a driver with a vast experience of driving drives a vehicle.

  • Олон тооны дүрс зургуудыг цуглуулан боловсруулснаар жолоочид туслах систем нь явган зорчигч, тээврийн хэрэгсэл хоёрыг илүү найдвартай ялгаж чадна.

   By the acquisition and processing of numerous images, the driver assistance system can distinguish between a pedestrian and vehicle more reliably.

  • Навигацийн (байрлал тодруулах) систем нь гар утасны шугамаар програм хангамжийг шинэчлэн, газрын зургийг сэргээдэг.

   The navigation system updates the software by a mobile phone line and refreshes the map.

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь ажилтан нь өөрийн одоогийн менежер болон дамнасан функцийн удирдагч хоёуланд нь тайлагнадаг, програмын групп болон функциональ мэргэжилтнүүдийн төв хяналттай групп хоорондын зохицуулалтыг хангахыг оролддог зохион байгуулалтын бүтэц вэ? 

  Which of the following is an organization structure where employees report to both their individual immediate managers and a cross function leader and try to achieve coordination between program groups and centrally controlled groups of functional specialists?

  • Дивизийн зохион байгуулалт 

   Divisional organization

  • Функциональ зохион байгуулалт

   Functional organization

  • Матриц зохион байгуулалт

   Matrix organization

  • Төслийн зохион байгуулалт

   Project organization

 • itpark
 • Хандалт:6734

Салбарын байгууллагууд