МТ-ийн инженерийн ахисан түвшний шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Функц fact (n) нь сөрөг биш бүхэл n тооны факториалыг буцаадаг. Дараахаас аль нь функц fact (n) -ийн рекурсив тодорхойлолт вэ? 

  The function fact (n) returns the factorial of the non-negative integer n. Which of the following is the recursive definition of fact (n)?

  • if n = 0 then return 0 else return n× fact (n − 1)
  • if n = 0 then return 0 else return n× fact (n + 1)
  • if n = 0 then return 1 else return n× fact (n − 1)
  • if n = 0 then return 1 else return n× fact (n + 1)
 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Доор үзүүлсэн урсгалын схем дэх процессийн хяналтын урсгалын тухай тохиромжтой тайлбар дараахаас аль нь вэ? Энд, хос шулуун нь зэрэгцээ процессийн синхрончлолийг үзүүлдэг.

  Which of the following is an appropriate description concerning the control flow of processes in the flowchart shown below? Here, a double line shows the synchronization of parallel processes.


  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь эрэмбэгүй B болон C -гийн хосыг цувруулан гүйцэтгэнэ.

   A is executed, and then an unordered pair of B and C is repeatedly executed.

  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь B эсвэл C нь хязгааргүй давталт руу орно.

   A is executed, and then B or C goes into an infinite loop.

  • AB эсвэл AC-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   AB or AC is executed, and then a deadlock occurs.

  • ABC эсвэл ACB-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   ABC or ACB is executed, and then a deadlock occurs.

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Хийсвэр санах ойн системд, дараахаас аль нь програм болон өгөгдөл хадгалах аргын талаарх тохиромжтой тайлбар вэ? 

  In a virtual memory system, which of the following is an appropriate description concerning a method for storing programs and data?

  • Ганц програм эсвэл өгөгдлийн цувралыг үргэлж үндсэн санах ой эсвэл нэмэгдэл хадгалалтын үргэлжилсэн тасралтгүй талбарт хадгалдаг. 

   A single program or a series of data is always stored in a contiguous area of main memory or auxiliary storage.

  • Програм болон өгөгдөл нэмэгдэл хадгалах төхөөрөмжид хадгалаж, шаардлагатай үед үндсэн санах ойд уншдаг тул, үндсэн санах ойн харагдах хэмжээ өсөж болно. 

   Since programs and data are stored on an auxiliary storage device and read into main memory as required, the apparent size of main memory can be increased.

  • Байнга ханддаг програм болон өгөгдлийг үргэлж үндсэн санах ойд хадгалдаг учир, үндсэн санах ойд хандах хугацаа богиносоно. 

   Since programs and data that are frequently referenced are always stored in main memory, the average time to access main memory is shortened.

  • Нэмэлт хадгалалтад шилжүүлэн байрлуулсан програм болон өгөгдөл нь систем унтарсаны дараа хэвээрээ үлдэх учир, системийг дахин эхлүүлсэний дараа үндсэн санах ойн агуулгыг сэргээж болно. 

   Since programs and data that are paged out remain intact on auxiliary storage after system shutdown, the content of main memory can be restored after system restart.

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Туршилт хийж байна гэвэл үлдсэн алдааны тоог таамаглахдаа алдаа шигтгэх аргыг ашигладаг. Эхлээд нийт 48 алдааг санаатайгаар шигтгэсэн. Одоогоор 36 шигтгэсэн алдаа болон 42 жинхэнэ алдаа бүхий нийт 78 алдааг илрүүлсэн байна. Энэ нөхцөлд, хичнээн жинхэнэ алдаа илрээгүй үлдсэн гэж таамаглах вэ? 

  The error embedding method is used to estimate the number of remaining errors on the assumption that testing is in progress to some extent. At first, a total of 48 errors were intentionally embedded. At present, a total of 78 errors, consisting of 36 embedded errors and 42 true errors, have already been detected. Under this situation, how many true errors are predicted to remain undetected?

  • 6
  • 14
  • 54
  • 56
 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  “Төслийн менежментийн үндсэн мэдлэгийн гарын авлага” (ихэвчлэн “PMBOK гарын авлага” гэж дурьдагддаг) -ын дагуу дараахаас аль нь худалдан авалтын аудит-тай хамааралтай хамгийн тохиромжтой тайлбар вэ?

  According to “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (often referred to as “PMBOK Guide”), which of the following is the most appropriate explanation concerning a procurement audit?

  • Энэ нь төслийн худалдан авалтын төлөвлөлтөөс хэрэгжилт хүртэлх худалдан авалтын үйл ажиллагааны бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the procurement process from the planning through implementation of the project procurement.

  • Энэ нь худалдан авалтын үйл ажиллагааны туршид худалдагч худалдан авалтын гэрээний дагуу ажилласан эсэхийг шалгадаг бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the seller’s progress during the course of the procurement to check that the work is in progress as per the terms of the procurement contract.

  • Энэ нь худалдагчийн гүйцэтгэсэн ажлыг гэрээний шаардлагатай харьцуулсан явцын тайлагнал юм.

   It is an ongoing reporting of the work done by the seller as compared with the agreement requirements.

  • Энэ нь гэрээг дуусгавар болгохын тулд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд сонгогдсон худалдагчийн хийсэн ажил нь худалдан авалтын гэрээнээс гадуур байгаа эсэхийг шалгадаг. 

   It is performed to work out the terms of the procurement contract with sellers selected in the bidding process, in order to finalize the contract.

 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Хүснэгт А нь хүснэгт В-тэй гадаад түлхүүрээр холбогдсон. Хүснэгт А-аас нэг мөр устгахад Хүснэгт В-ийн тус мөртэй хамааралтай бүх мөр нэгэн зэрэг устдаг. Дараахаас аль нь тус SQL хамаарлын үйлдлийг тодорхойлж чадах нөхцлийн төрөл вэ? 

  Table A is referenced by Table B with the use of a foreign key. When a row is deleted from Table A, all rows in Table B that refer to the row are also deleted simultaneously. Which of the following is the type of clause that can be used to specify such an SQL reference operation?

  • CASCADE
  • CONSTRAINT
  • NO ACTION
  • REFERENCES
 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь мэдээллийн системийн хэлтэс хөгжүүлж, санхүүгийн хэлтэст ашиглагдах бүртгэлийн системийн ажиллагааны төлөвт аутид хийх багийн зохион байгуулалтын бүтэцтэй холбоотой зөв тодорхойлолт вэ? 

  Which of the following is an appropriate description concerning the organizational structure of a system audit team for auditing the operating status of an accounting system that is developed by the information systems department and operated by the accounting department?

  • Бие даасан байдлыг хангах зорилгоор аудитын багийг мэдээллийн системийн хэлтэс болон санхүүгийн хэлтсийн бус хүмүүсээс бүрдүүлэх ёстой. 

   In order to guarantee independence, the audit team must be composed of persons who belong neither to the information systems department nor the accounting department.

  • Санхүүгийн хэлтэстэй харилцан ашигтай харилцаа үүсгэхээс сэргийлэн аудитын багийн гишүүдийг жил бүр солих ёстой. 

   In order to prevent a mutually profitable relationship with the accounting department, the members of the audit team must be replaced every year.

  • Бүртгэлийн систем нь бизнес санхүүгийн олон төрлийн стандарттай нийцсэн байдаг тул аудиын багт гэрчилгээтэй нягтлан бодогч хамрагдсан байх ёстой. 

   The accounting system conforms to the various standards of business accounting, and therefore, a certified public accountant must be involved in the audit team.

  • Бүртгэлийн систем нь өндөр нууцлагдсан мэдээлэл боловсруулдаг учир аудитын баг нь санхүүгийн менежерийн шууд удирдлага дор байх ёстой. 

   The accounting system handles highly confidential information, and therefore, the audit team must be directly under the account manager.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Үйл ажиллагааны шаардлагын тодорхойлолтод ажлын урсгалыг тайлбарласан бол дараахаас аль нь салбарласан процесс, параллель процесс, процессийн зэрэгцээ явц болон бусад процессийг илэрхийлж чадах диаграм вэ? 

  When a workflow is described in an operational requirements definition, which of the following is the diagram that can represent branch of process, parallel process, synchronization of process, or such other process?

  • Activity diagram
  • Class diagram
  • State transition diagram
  • Use case diagram
 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь тэргүүлэгч компани зах зээлд давамгайлж орж ирэхийн тулд тэргүүлэгч компанийг дуйраах замаар зах зээлийн тодорхой хувийг хангадаг стратеги вэ? 

  Which of the following is a strategy for entering a market dominated by a leading company through the imitation of the leading company and securing a certain share in the market?

  • Cost leadership strategy 

   Зардлын удирдлагын стратеги

  • Diversification strategy

   Тэлэх стратеги

  • Follower strategy

   Дагалдагч стратеги

  • Niche strategy

   Ничийн стратеги

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Доорх хүснэгтэнд бүтээгдэхүүний одоо байгаа бизнес төлөвлөгөөг харуулав. Нэгж бүтээгдэхүүн бүрийг 5 доллараар борлуулдаг. Хэрэв нэгж бүтээгдэхүүн бүрийн хувьсах зардлыг 20% бууруулахад борлуулалтын тоо хэмжээ 50% өсөх бол хичнээн долларын ашиг олох вэ?

  The table below shows the business plan of a given product in the current period. The sales unit price of the product is 5 dollars. If the variable cost per unit is reduced by 20% and the sales quantity is increased by 50%, how much profit (in dollars) is expected in the current period?

  • 3,000

  • 3,200

  • 5,800

  • 8,200

 • itpark
 • Хандалт:2694

Салбарын байгууллагууд