МТ-ийн инженерийн ахисан түвшний шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Функц fact (n) нь сөрөг биш бүхэл n тооны факториалыг буцаадаг. Дараахаас аль нь функц fact (n) -ийн рекурсив тодорхойлолт вэ? 

  The function fact (n) returns the factorial of the non-negative integer n. Which of the following is the recursive definition of fact (n)?

  • if n = 0 then return 0 else return n× fact (n − 1)
  • if n = 0 then return 0 else return n× fact (n + 1)
  • if n = 0 then return 1 else return n× fact (n − 1)
  • if n = 0 then return 1 else return n× fact (n + 1)
 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  A1 -аас A5 хүртэлх таван алгоритмийн ажиллах үеийн ээдрээтэй байдлыг доорх хүснэгтэд үзүүлсэн бол, дараахаас аль нь алгоритм бүрийн ажиллах үеийн тооцооллын ээдрээтэй байдлын өсөх дараалалтай эрэмбийн зохистой жагсаалт вэ? Энд, “n” нь хангалттай урт байна.

  When the runtime complexities of five algorithms A1 through A5 are represented as shown in the table below, which of the following is the appropriate list that is arranged in ascending order of runtime computational complexity of each algorithm? Here, “n” is sufficiently large.

  • A1, A2, A3, A4, A5

  • A1, A2, A4, A3, A5

  • A4, A1, A2, A3, A5

  • A4, A1, A3, A2, A5

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Зэрэгцээ шугаман процессорт тохиолддог аюулын дотроос, дараахаас аль нь хяналтын аюул тохиох тохиромжтой шалтгаан вэ? 

  Among the pipeline hazards that occur in pipelined processors, which of the following is the appropriate cause for the occurrence of a control hazard?

  • Салаалтын комманд A branch instruction
  • Кейшийн алдаа A cache miss
  • Техник хангамжийн нөөцийн зөрчилдөөн A contention for a hardware resource
  • Өмнөх командын үр дүнгээс хамааралтай арифметик комманд An arithmetic instruction dependent on the result of a preceding instruction
 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Дараахаас аль нь модуль холболтын төрлийг хүчтэйгээс сул руу нь жагсаасан зөв жагсаалт вэ? 

  Which of the following is an appropriate list where the various types of module couplings are arranged in order from strongest to weakest?

  • Common coupling, control coupling, stamp coupling, data coupling
  • Control coupling, common coupling, data coupling, stamp coupling
  • Data coupling, common coupling, control coupling, stamp coupling
  • Stamp coupling, data coupling, control coupling, common coupling
 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  “Төслийн менежментийн үндсэн мэдлэгийн гарын авлага” (ихэвчлэн “PMBOK гарын авлага” гэж дурьдагддаг) -ын дагуу дараахаас аль нь худалдан авалтын аудит-тай хамааралтай хамгийн тохиромжтой тайлбар вэ?

  According to “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (often referred to as “PMBOK Guide”), which of the following is the most appropriate explanation concerning a procurement audit?

  • Энэ нь төслийн худалдан авалтын төлөвлөлтөөс хэрэгжилт хүртэлх худалдан авалтын үйл ажиллагааны бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the procurement process from the planning through implementation of the project procurement.

  • Энэ нь худалдан авалтын үйл ажиллагааны туршид худалдагч худалдан авалтын гэрээний дагуу ажилласан эсэхийг шалгадаг бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the seller’s progress during the course of the procurement to check that the work is in progress as per the terms of the procurement contract.

  • Энэ нь худалдагчийн гүйцэтгэсэн ажлыг гэрээний шаардлагатай харьцуулсан явцын тайлагнал юм.

   It is an ongoing reporting of the work done by the seller as compared with the agreement requirements.

  • Энэ нь гэрээг дуусгавар болгохын тулд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд сонгогдсон худалдагчийн хийсэн ажил нь худалдан авалтын гэрээнээс гадуур байгаа эсэхийг шалгадаг. 

   It is performed to work out the terms of the procurement contract with sellers selected in the bidding process, in order to finalize the contract.

 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Хүснэгт А нь хүснэгт В-тэй гадаад түлхүүрээр холбогдсон. Хүснэгт А-аас нэг мөр устгахад Хүснэгт В-ийн тус мөртэй хамааралтай бүх мөр нэгэн зэрэг устдаг. Дараахаас аль нь тус SQL хамаарлын үйлдлийг тодорхойлж чадах нөхцлийн төрөл вэ? 

  Table A is referenced by Table B with the use of a foreign key. When a row is deleted from Table A, all rows in Table B that refer to the row are also deleted simultaneously. Which of the following is the type of clause that can be used to specify such an SQL reference operation?

  • CASCADE
  • CONSTRAINT
  • NO ACTION
  • REFERENCES
 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь давуу эрхийн ID –ийн (системийн тохиргоо болон өгөгдлийг нэмэх, өөрчлөх, устгах болон ийм үйлдлийн эрхийн тохиргоо хийх боломжтой ID) зөвшөөрөлгүй хэрэглээ, хандалтыг илрүүлэх хамгийн тохиромжтой хяналт вэ? 

  Which of the following is the most appropriate control that can detect the unauthorized use or abuse of a privilege ID (i.e., an ID that enables the addition, update, and deletion of system settings and data, including the setting of authority related to such operations)?

  • Давуу эрхийн ID ашиглах хэрэгтэй хүмүүс хэрэглэх бүртээ захиалах замаар давуу эрхийн ID авах хэрэгтэй.

   Persons who need to use a privilege ID should receive the privilege ID on a loan-out basis each time they use it.

  • Давуу эрхийн ID олголт, буцаан авалтын удирдлагын бүртгэлийг давуу эрхййн ID–ийн логтой харьцуулах хэрэгтэй.

   The administrative record for lending and return of a privilege ID should be compared with the log of the privilege ID.

  • Ашиглах зорилгоос хамаарч давуу эрхийн ID –ийн тохиргоо, хэрэглэх бүсэд хязгаарлалт хийх хэрэгтэй.

   The setting of a privilege ID and the range of use should be restricted according to the purpose of use.

  • Давуу эрхийн ID ашиглахыг зөвшөөрсөн хэрэглэгчид ердийн үед энгийн ID хэрэглэх хэрэгтэй.

   Users who are allowed to use a privilege ID should use a general user ID for normal operations.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Үйл ажиллагааны шаардлагын тодорхойлолтод ажлын урсгалыг тайлбарласан бол дараахаас аль нь салбарласан процесс, параллель процесс, процессийн зэрэгцээ явц болон бусад процессийг илэрхийлж чадах диаграм вэ? 

  When a workflow is described in an operational requirements definition, which of the following is the diagram that can represent branch of process, parallel process, synchronization of process, or such other process?

  • Activity diagram
  • Class diagram
  • State transition diagram
  • Use case diagram
 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь тэргүүлэгч компани зах зээлд давамгайлж орж ирэхийн тулд тэргүүлэгч компанийг дуйраах замаар зах зээлийн тодорхой хувийг хангадаг стратеги вэ? 

  Which of the following is a strategy for entering a market dominated by a leading company through the imitation of the leading company and securing a certain share in the market?

  • Cost leadership strategy 

   Зардлын удирдлагын стратеги

  • Diversification strategy

   Тэлэх стратеги

  • Follower strategy

   Дагалдагч стратеги

  • Niche strategy

   Ничийн стратеги

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь ванны муруйн тухай тайлбар вэ?

  Which of the following is an explanation concerning the bathtub curve?

  • Програмын туршилтын хугацаанд хэвтээ тэнхлэгийн дагуу туршилтын хугацаа, босоо тэнхлэгийн дагуу хуримтлагдсан алдааны тоог зурж тэмдэглэсэн бөгөөд алдааны тоо тодорхой цэг бүртээ хурдацтай өсч байгаад аажмаар буурч, төгсгөлд нь асимптотик утгатай болсон.

   During a program test, if the cumulative number of failures is recorded by plotting the relationship between the test time on the horizontal axis and the cumulative failures on the vertical axis, the rate of increase is gradually accelerated over time and is gradually reduced after a certain point of time, and finally becomes asymptotic to a certain value.

  • Түүвэр шалгалтын явцад хэвтээ тэнхлэгийн дагуу гэмтлийн түвшинг, босоо тэнхлэгийн дагуу нэвтрэх түвшингийн өгөгдлийг зурсан бөгөөд зөвшөөрөгдөх гэмтлийн түвшинтэй болох магадлалийг мэдэж болох байв. Гэмтлийн түвшин өндөр байхад нэвтрэх түвшин бага байв. 

   During sampling inspection, if data is plotted such that the defective rate of a lot is on the horizontal axis and the pass rate of the lot is on the vertical axis, the probability that a lot with a certain defective rate is accepted can be known. The higher the defective rate, the lower the pass rate.

  • Алдааны түвшингийн өөрчлөлийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу хугацааг, босоо тэнхлэгийн дагуу алдааны түвшинг авсан харьцаагаар зурж тэмдэглэсэн бөгөөд алдааны тоо ашиглалтын эхэн үед их байгаад аажмаар буурч тогтвортой түвшинд хүрсэн. Хэсэг хугацааны дараа алдааны түвшин ахин өссөн.

   If the change in a failure rate is recorded by plotting the relationship between the time on the horizontal axis and the failure rate on the vertical axis, the number of failures is large in the initial stage of usage, and then is gradually reduced to a low and stable failure rate. The failure rate increases again as time passes.

  • Хуримтлагдсан үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу, үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээний нэгж бүрийн зардлыг босоо тэнхлэгийн дагуу байхаар өгөгдлийг зурсан бөгөөд нэгэн ижил бүтээгдэхүүний хувьд хуримтлагдсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ өсөхийн хирээр үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээний нэгж бүрийн зардал аажмаар буурах эмпирик дүрэм ажиглагдав.

   If the data is plotted such that the cumulative production quantity is on the horizontal axis and the cost per unit of the production quantity is on the vertical axis, the empirical rule shows that the cost per unit of the production quantity decreases gradually with an increase in the cumulative production quantity of the same product.

 • itpark
 • Хандалт:2913

Салбарын байгууллагууд