2021 оны намрын шалгалтанд бүртгүүлэх

  Шалгалтын бүртгэлийг 2021-09-22 -ний өдрөөс 2021-10-11 өдөр хүртэл явагдана.

 Бүртгэлийн асуулганд үнэн зөв хариулна уу!

 • Хувийн мэдээлэл

 • Ажил эрхлэлтийн байдал

 • Байгууллагын мэдээлэл

  Оюутан бол сургуулийнхаа өмчийн хэлбэрийг сонгоно уу!

  Оюутан бол "Бусад" гэсэн сонголтыг сонгоно уу!

 • Боловсролын мэдээлэл

  Оюутан бол сурч байгаа сургуулиа сонгоно уу, Ажилтан бол хамгийн сүүлд төгссөн сургуулиа сонгоно уу!

 • Нэмэлт