2019 оны намрын Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бүртгүүлэх

  Шалгалтын бүртгэлийг 2019-09-05 -ний өдрөөс 2019-10-18 өдөр хүртэл явагдана.

 Бүртгэлийн асуулганд үнэн зөв хариулна уу!

 • Хувийн мэдээлэл

 • Ажил эрхлэлтийн байдал

 • Байгууллагын мэдээлэл

  Оюутан бол сургуулийнхаа өмчийн хэлбэрийг сонгоно уу!

  Оюутан бол "Бусад" гэсэн сонголтыг сонгоно уу!

 • Боловсролын мэдээлэл

  Хэрвээ сурагч бол одоо сурч байгаа сургуулийг сонгоно уу!

  Оюутан бол сурч байгаа сургуулиа сонгоно уу, Ажилчин бол хамгийн сүүлд төгссөн сургуулиа сонгоно уу!

 • Нэмэлт