2020 оны хаврын Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бүртгүүлэх

  Шалгалтын бүртгэлийг 2020-02-13 -ний өдрөөс 2020-06-12 өдөр хүртэл явагдана.

 Бүртгэлийн асуулганд үнэн зөв хариулна уу!

 • Хувийн мэдээлэл

 • Ажил эрхлэлтийн байдал

 • Байгууллагын мэдээлэл

  Оюутан бол сургуулийнхаа өмчийн хэлбэрийг сонгоно уу!

  Оюутан бол "Бусад" гэсэн сонголтыг сонгоно уу!

 • Боловсролын мэдээлэл

  Хэрвээ сурагч бол одоо сурч байгаа сургуулийг сонгоно уу!

  Оюутан бол сурч байгаа сургуулиа сонгоно уу, Ажилчин бол хамгийн сүүлд төгссөн сургуулиа сонгоно уу!

 • Нэмэлт