2023 оны хаврын Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын дүн харах

Шалгалтын бүртгэл хаагдсан байна.