МТ-ийн инженерийн ахисан түвшний шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  A1 -аас A5 хүртэлх таван алгоритмийн ажиллах үеийн ээдрээтэй байдлыг доорх хүснэгтэд үзүүлсэн бол, дараахаас аль нь алгоритм бүрийн ажиллах үеийн тооцооллын ээдрээтэй байдлын өсөх дараалалтай эрэмбийн зохистой жагсаалт вэ? Энд, “n” нь хангалттай урт байна.

  When the runtime complexities of five algorithms A1 through A5 are represented as shown in the table below, which of the following is the appropriate list that is arranged in ascending order of runtime computational complexity of each algorithm? Here, “n” is sufficiently large.

  • A1, A2, A3, A4, A5

  • A1, A2, A4, A3, A5

  • A4, A1, A2, A3, A5

  • A4, A1, A3, A2, A5

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Доор үзүүлсэн урсгалын схем дэх процессийн хяналтын урсгалын тухай тохиромжтой тайлбар дараахаас аль нь вэ? Энд, хос шулуун нь зэрэгцээ процессийн синхрончлолийг үзүүлдэг.

  Which of the following is an appropriate description concerning the control flow of processes in the flowchart shown below? Here, a double line shows the synchronization of parallel processes.


  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь эрэмбэгүй B болон C -гийн хосыг цувруулан гүйцэтгэнэ.

   A is executed, and then an unordered pair of B and C is repeatedly executed.

  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь B эсвэл C нь хязгааргүй давталт руу орно.

   A is executed, and then B or C goes into an infinite loop.

  • AB эсвэл AC-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   AB or AC is executed, and then a deadlock occurs.

  • ABC эсвэл ACB-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   ABC or ACB is executed, and then a deadlock occurs.

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Зэрэгцээ шугаман процессорт тохиолддог аюулын дотроос, дараахаас аль нь хяналтын аюул тохиох тохиромжтой шалтгаан вэ? 

  Among the pipeline hazards that occur in pipelined processors, which of the following is the appropriate cause for the occurrence of a control hazard?

  • Салаалтын комманд A branch instruction
  • Кейшийн алдаа A cache miss
  • Техник хангамжийн нөөцийн зөрчилдөөн A contention for a hardware resource
  • Өмнөх командын үр дүнгээс хамааралтай арифметик комманд An arithmetic instruction dependent on the result of a preceding instruction
 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Дараахаас аль нь програм хангамжийн хэрэглэгдэхүйц байдлыг үнэлэх индекс буюу заагчийг тохируулах жишээ вэ? 

  Which of the following is an appropriate example of the setting of an index or indicator to evaluate the usability of software?

  • Хэрэглэгч ашиглахыг хүсэж буй бүх функцээр бүрэн хангах боломжтой.

   All of the functions that users want to use can be fully provided.

  • Хэрэглэгч ашиглахыг хүсэж буй сайжруулсан функцийг нэг долоо хоногийн дотор хэрэгжүүлэх боломжтой.

   An enhanced function that users want to use can be implemented within one week.

  • Хэрэглэгч хэрэгтэй функцийг хэрхэн ашиглахыг нэг цагийн дотор сурах боломжтой.

   Users can learn how to use a desired function within one hour.

  • Хэрэглэгч саатал гарсанаас хойш нэг цагийн дотор програм хангамжийг ашиглах боломжтой.

   Users can use the software within one hour after the occurrence of a failure.

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Дараахаас аль нь системийн 5 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох гадаад оролт, гадаад гаралт, дотоод логик файл, гадаад харилцах файл болон гадаад асуулгын ээдрээтэй байдалаас системийн хэмжээ болон систем хөгжүүлэлтэд шаардагдах хүн-сарыг тодорхойлоход ашигладаг аргачлал вэ?

  Which of the following is a technique that is used to estimate the size of a system in consideration of complexity based on the five basic components—external input, external output, internal logical file, external interface file, and external inquiry—and also to estimate person-months required for system development?

  • COCOMO
  • Function point method
  • Putnam model
  • Standard task method
 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Хүснэгт А нь хүснэгт В-тэй гадаад түлхүүрээр холбогдсон. Хүснэгт А-аас нэг мөр устгахад Хүснэгт В-ийн тус мөртэй хамааралтай бүх мөр нэгэн зэрэг устдаг. Дараахаас аль нь тус SQL хамаарлын үйлдлийг тодорхойлж чадах нөхцлийн төрөл вэ? 

  Table A is referenced by Table B with the use of a foreign key. When a row is deleted from Table A, all rows in Table B that refer to the row are also deleted simultaneously. Which of the following is the type of clause that can be used to specify such an SQL reference operation?

  • CASCADE
  • CONSTRAINT
  • NO ACTION
  • REFERENCES
 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь давуу эрхийн ID –ийн (системийн тохиргоо болон өгөгдлийг нэмэх, өөрчлөх, устгах болон ийм үйлдлийн эрхийн тохиргоо хийх боломжтой ID) зөвшөөрөлгүй хэрэглээ, хандалтыг илрүүлэх хамгийн тохиромжтой хяналт вэ? 

  Which of the following is the most appropriate control that can detect the unauthorized use or abuse of a privilege ID (i.e., an ID that enables the addition, update, and deletion of system settings and data, including the setting of authority related to such operations)?

  • Давуу эрхийн ID ашиглах хэрэгтэй хүмүүс хэрэглэх бүртээ захиалах замаар давуу эрхийн ID авах хэрэгтэй.

   Persons who need to use a privilege ID should receive the privilege ID on a loan-out basis each time they use it.

  • Давуу эрхийн ID олголт, буцаан авалтын удирдлагын бүртгэлийг давуу эрхййн ID–ийн логтой харьцуулах хэрэгтэй.

   The administrative record for lending and return of a privilege ID should be compared with the log of the privilege ID.

  • Ашиглах зорилгоос хамаарч давуу эрхийн ID –ийн тохиргоо, хэрэглэх бүсэд хязгаарлалт хийх хэрэгтэй.

   The setting of a privilege ID and the range of use should be restricted according to the purpose of use.

  • Давуу эрхийн ID ашиглахыг зөвшөөрсөн хэрэглэгчид ердийн үед энгийн ID хэрэглэх хэрэгтэй.

   Users who are allowed to use a privilege ID should use a general user ID for normal operations.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь EA (энтерфрайс архитектур) –ийн тухай тайлбар вэ? 

  Which of the following is an explanation concerning EA (Enterprise Architecture)?

  • Энэ нь бизнес, өгөгдөл, хэрэглээ, технологийн гэсэн дөрвөн төрлийн архитектураар бизнесийн үйл ажиллагаа ба мэдээллийн системийг шинжлэх, тэдгээрийг ерөнхий оновчлолын өнцгөөс харах арга юм. 

   It is a technique for analyzing business operations and information systems with the four architecture types of business, data, applications, and technology and for reviewing them from the viewpoint of overall optimization.

  • Энэ нь компаний бизнесийн үйл ажиллагааг өгөгдлийн урсгал, процесс, файл, өгөгдлийн эх гэсэн дөрвөн үндсэн элементээр хийсвэрлэн илэрхийлэх арга юм.

   It is a technique for the abstraction and representation of a company’s business processes with the four basic elements of data flow, process, files, and data source/data sink.

  • Энэ нь өгөгдлийн бүтэц ба өгөгдлийн зүйл хоорондох холбоог элементүүд болон тэдгээрийн холбоосын график дүрслэл бүхий өгөгдлийн ерөнхий загвараар тодруулах арга юм.

   It is a technique to clarify the data structure and the relationship between data items by representing a conceptual data model with a graphical view of entities and their relationships.

  • Энэ нь классын диаграм зэрэг загварчлалын диаграм дээр үндэслэсэн, стандарт болсон объект хандалтат шинжилгээ ба зохиомжийг дэмжих олон арга техникүүдээс бүрдсэн арга юм.

   It is a technique where many methods that support object-oriented design are integrated and standardized for the analysis and design of a system based on model diagrams such as a class diagram.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Маркетингид худалдагч талын 4 пи, худалдан авагч талын 4 си гэсэн элементүүдбайдаг. Дараахаас аль 4 пи-гийн дотроос “сурталчилгаа” гэсэн элементэд харгалзах 4 си –ийг нэг вэ? There is a concept according to which the four marketing elements (i.e., 4Ps) on the seller’s side correspond to the four key elements (i.e., 4Cs) on the buyer’s side. Which of the following is the element of 4Cs that corresponds to “promotion” as one of the 4Ps?

  • харилцаа холбоо 

   Communication

  • тохиромжтой байдал 

   Convenience

  • хэрэглэгчийн зардал 

   Customer cost

  • хэрэглэгчийн үнэ цэнэ

   Customer value

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Доорх хүснэгтэнд бүтээгдэхүүний одоо байгаа бизнес төлөвлөгөөг харуулав. Нэгж бүтээгдэхүүн бүрийг 5 доллараар борлуулдаг. Хэрэв нэгж бүтээгдэхүүн бүрийн хувьсах зардлыг 20% бууруулахад борлуулалтын тоо хэмжээ 50% өсөх бол хичнээн долларын ашиг олох вэ?

  The table below shows the business plan of a given product in the current period. The sales unit price of the product is 5 dollars. If the variable cost per unit is reduced by 20% and the sales quantity is increased by 50%, how much profit (in dollars) is expected in the current period?

  • 3,000

  • 3,200

  • 5,800

  • 8,200

 • itpark
 • Хандалт:3866

Салбарын байгууллагууд