МТ-ийн инженерийн ахисан түвшний шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Доор үзүүлсэн урсгалын схем дэх процессийн хяналтын урсгалын тухай тохиромжтой тайлбар дараахаас аль нь вэ? Энд, хос шулуун нь зэрэгцээ процессийн синхрончлолийг үзүүлдэг.

  Which of the following is an appropriate description concerning the control flow of processes in the flowchart shown below? Here, a double line shows the synchronization of parallel processes.


  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь эрэмбэгүй B болон C -гийн хосыг цувруулан гүйцэтгэнэ.

   A is executed, and then an unordered pair of B and C is repeatedly executed.

  • A-г гүйцэтгэнэ, дараа нь B эсвэл C нь хязгааргүй давталт руу орно.

   A is executed, and then B or C goes into an infinite loop.

  • AB эсвэл AC-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   AB or AC is executed, and then a deadlock occurs.

  • ABC эсвэл ACB-г гүйцэтгэнэ, дараа нь үхлийн түгжээ үүснэ.

   ABC or ACB is executed, and then a deadlock occurs.

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  A1 -аас A5 хүртэлх таван алгоритмийн ажиллах үеийн ээдрээтэй байдлыг доорх хүснэгтэд үзүүлсэн бол, дараахаас аль нь алгоритм бүрийн ажиллах үеийн тооцооллын ээдрээтэй байдлын өсөх дараалалтай эрэмбийн зохистой жагсаалт вэ? Энд, “n” нь хангалттай урт байна.

  When the runtime complexities of five algorithms A1 through A5 are represented as shown in the table below, which of the following is the appropriate list that is arranged in ascending order of runtime computational complexity of each algorithm? Here, “n” is sufficiently large.

  • A1, A2, A3, A4, A5

  • A1, A2, A4, A3, A5

  • A4, A1, A2, A3, A5

  • A4, A1, A3, A2, A5

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Дараахаас аль нь нэг коммандаар ижилхэн үйлдлийг өгөгдлийн олон эх дээр нэгэн зэрэг гүйцэтгэх боломжийг олгодог, мултьмедиа өгөгдөл эсвэл бусад иймэрхүү өгөгдлийг боловсруулдаг процессорт ашигладаг процессорын архитектур вэ?

  Which of the following is a processor architecture that enables one instruction to perform the instruction to perform the identical operation simultaneously on multiple data sources, multiple data sources, and is used for processors that handle multimedia data or such other data?

  • MIMD
  • MISD
  • SIMD
  • SISD
 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Дараахаас аль нь програм хангамжийн хэрэглэгдэхүйц байдлыг үнэлэх индекс буюу заагчийг тохируулах жишээ вэ? 

  Which of the following is an appropriate example of the setting of an index or indicator to evaluate the usability of software?

  • Хэрэглэгч ашиглахыг хүсэж буй бүх функцээр бүрэн хангах боломжтой.

   All of the functions that users want to use can be fully provided.

  • Хэрэглэгч ашиглахыг хүсэж буй сайжруулсан функцийг нэг долоо хоногийн дотор хэрэгжүүлэх боломжтой.

   An enhanced function that users want to use can be implemented within one week.

  • Хэрэглэгч хэрэгтэй функцийг хэрхэн ашиглахыг нэг цагийн дотор сурах боломжтой.

   Users can learn how to use a desired function within one hour.

  • Хэрэглэгч саатал гарсанаас хойш нэг цагийн дотор програм хангамжийг ашиглах боломжтой.

   Users can use the software within one hour after the occurrence of a failure.

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  “Төслийн менежментийн үндсэн мэдлэгийн гарын авлага” (ихэвчлэн “PMBOK гарын авлага” гэж дурьдагддаг) -ын дагуу дараахаас аль нь худалдан авалтын аудит-тай хамааралтай хамгийн тохиромжтой тайлбар вэ?

  According to “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (often referred to as “PMBOK Guide”), which of the following is the most appropriate explanation concerning a procurement audit?

  • Энэ нь төслийн худалдан авалтын төлөвлөлтөөс хэрэгжилт хүртэлх худалдан авалтын үйл ажиллагааны бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the procurement process from the planning through implementation of the project procurement.

  • Энэ нь худалдан авалтын үйл ажиллагааны туршид худалдагч худалдан авалтын гэрээний дагуу ажилласан эсэхийг шалгадаг бүтэцлэгдсэн шалгалт юм. 

   It is a structured review of the seller’s progress during the course of the procurement to check that the work is in progress as per the terms of the procurement contract.

  • Энэ нь худалдагчийн гүйцэтгэсэн ажлыг гэрээний шаардлагатай харьцуулсан явцын тайлагнал юм.

   It is an ongoing reporting of the work done by the seller as compared with the agreement requirements.

  • Энэ нь гэрээг дуусгавар болгохын тулд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд сонгогдсон худалдагчийн хийсэн ажил нь худалдан авалтын гэрээнээс гадуур байгаа эсэхийг шалгадаг. 

   It is performed to work out the terms of the procurement contract with sellers selected in the bidding process, in order to finalize the contract.

 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Хүснэгт А нь хүснэгт В-тэй гадаад түлхүүрээр холбогдсон. Хүснэгт А-аас нэг мөр устгахад Хүснэгт В-ийн тус мөртэй хамааралтай бүх мөр нэгэн зэрэг устдаг. Дараахаас аль нь тус SQL хамаарлын үйлдлийг тодорхойлж чадах нөхцлийн төрөл вэ? 

  Table A is referenced by Table B with the use of a foreign key. When a row is deleted from Table A, all rows in Table B that refer to the row are also deleted simultaneously. Which of the following is the type of clause that can be used to specify such an SQL reference operation?

  • CASCADE
  • CONSTRAINT
  • NO ACTION
  • REFERENCES
 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь мэдээллийн системийн хэлтэс хөгжүүлж, санхүүгийн хэлтэст ашиглагдах бүртгэлийн системийн ажиллагааны төлөвт аутид хийх багийн зохион байгуулалтын бүтэцтэй холбоотой зөв тодорхойлолт вэ? 

  Which of the following is an appropriate description concerning the organizational structure of a system audit team for auditing the operating status of an accounting system that is developed by the information systems department and operated by the accounting department?

  • Бие даасан байдлыг хангах зорилгоор аудитын багийг мэдээллийн системийн хэлтэс болон санхүүгийн хэлтсийн бус хүмүүсээс бүрдүүлэх ёстой. 

   In order to guarantee independence, the audit team must be composed of persons who belong neither to the information systems department nor the accounting department.

  • Санхүүгийн хэлтэстэй харилцан ашигтай харилцаа үүсгэхээс сэргийлэн аудитын багийн гишүүдийг жил бүр солих ёстой. 

   In order to prevent a mutually profitable relationship with the accounting department, the members of the audit team must be replaced every year.

  • Бүртгэлийн систем нь бизнес санхүүгийн олон төрлийн стандарттай нийцсэн байдаг тул аудиын багт гэрчилгээтэй нягтлан бодогч хамрагдсан байх ёстой. 

   The accounting system conforms to the various standards of business accounting, and therefore, a certified public accountant must be involved in the audit team.

  • Бүртгэлийн систем нь өндөр нууцлагдсан мэдээлэл боловсруулдаг учир аудитын баг нь санхүүгийн менежерийн шууд удирдлага дор байх ёстой. 

   The accounting system handles highly confidential information, and therefore, the audit team must be directly under the account manager.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь МТ-ийн портфелийн тухай тайлбар вэ? 

  Which of the following is an explanation concerning an IT portfolio?

  • Энэ нь бизнесийн стратегийн хэрэгжүүлэхдээ нөөцийг оновчтой хувиарлахын тулд эрсдэл ба хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн төсөөтэй байдалд тулгуурлан хэд хэдэн ангилал үүсгэж, компьютержуулалтын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах арга юм.

   It is a technique by which computerization investment is arranged into several categories based on the similarities of risks and investment value so as to manage optimum resource allocation for the implementation of the business strategy.

  • Энэ нь удирдлагын зардал зэрэг шууд бус зардлыг бизнесийн ангилал тус бүрийн үйл ажиллагааны төрөлд анхааран бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээнд хуваарилах арга юм.

   It is a technique by which indirect costs such as administration expenses are allocated to the cost of products and services with attention focused on the types of activities in each business category.

  • Энэ нь бизнесийн стратеги ба гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэрэгжилтийг удирдахдаа олон өнцгөөс системтэй байдлаар компанийн бизнес стратегийг гаргадаг арга юм.

   It is a technique by which the business strategy of a company is created in a systematic manner from a multifaceted viewpoint so as to manage the execution of the business strategy and evaluate its performance.

  • Энэ нь үйлдвэрлэл нэг бүрд үнэлгээний хэмжээс (үнэ цэнийн индексийн бүрдэл гэх мэт) хэрэглэн компанийн хөрөнгө оруулалтын үр нөлөөг хэмждэг арга юм.

   It is a technique by which the investment effect of the entire company is measured by using an evaluation scale (i.e., a set of index values) defined in a unified manner for each industry.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Маркетингид худалдагч талын 4 пи, худалдан авагч талын 4 си гэсэн элементүүдбайдаг. Дараахаас аль 4 пи-гийн дотроос “сурталчилгаа” гэсэн элементэд харгалзах 4 си –ийг нэг вэ? There is a concept according to which the four marketing elements (i.e., 4Ps) on the seller’s side correspond to the four key elements (i.e., 4Cs) on the buyer’s side. Which of the following is the element of 4Cs that corresponds to “promotion” as one of the 4Ps?

  • харилцаа холбоо 

   Communication

  • тохиромжтой байдал 

   Convenience

  • хэрэглэгчийн зардал 

   Customer cost

  • хэрэглэгчийн үнэ цэнэ

   Customer value

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Доорх хүснэгтэнд бүтээгдэхүүний одоо байгаа бизнес төлөвлөгөөг харуулав. Нэгж бүтээгдэхүүн бүрийг 5 доллараар борлуулдаг. Хэрэв нэгж бүтээгдэхүүн бүрийн хувьсах зардлыг 20% бууруулахад борлуулалтын тоо хэмжээ 50% өсөх бол хичнээн долларын ашиг олох вэ?

  The table below shows the business plan of a given product in the current period. The sales unit price of the product is 5 dollars. If the variable cost per unit is reduced by 20% and the sales quantity is increased by 50%, how much profit (in dollars) is expected in the current period?

  • 3,000

  • 3,200

  • 5,800

  • 8,200

 • itpark
 • Хандалт:3633

Салбарын байгууллагууд