ICDL-ийн шалгалтын модулиуд

Суурь түвшин

Суурь түвшин нь компьютерийн хэрэглээнд зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг баталгаажуулдаг.

Суурь түвшин дараах модулиудаас бүрдэнэ:
 • Компьютерийн үндсэн ойлголт  (Computer essentials)
 • Онлайн хэрэглээний үндсэн ойлголт (Online essentials)
 • Текст боловсруулалт (Word processing)
 • Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулалт (Spreadsheets)
 • Зориулалт: 

  Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгээ олон улсын гэрчилгээгээр баталгаажуулах хүсэлтэй хүн бүрт зориулагдсан.

 • Төлбөр:
  • Анх бүртгүүлж шалгалт өгөх: $45
  • Дахин шалгалт өгөх: $30 (Гэрчилгээ, шалгалт, бэлтгэл шалгалтын үнэ багтсан болно)

Стандарт түвшин

Стандарт түвшин нь анхан түвшин дээр суурилагдаж таны өдөр тутмын мэдлэг, ажлын байрны хэрэглээнд шаардсан ур чадваруудыг хөгжүүлэхэд боломж өгдөг.

Стандарт түвшин дараах модулиудаас бүрдэнэ:
 • Үзүүлэн бэлтгэх (Presentation)
 • Өгөгдлийн сангийн хэрэглээ (Using database)
 • Вэб бэлтгэх (Web editing)
 • Дүрс засварлах (Image editing)
 • Төслийн төлөвлөлт (Project planning)
 • Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал (IT security)
 • Сүлжээний орчин дахь хамтын ажиллагаа (Online collaboration)
 • 2 хэмжээст  зохиомж  (2D Computer aided Design)
 • Зориулалт: 

  Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгээ олон улсын гэрчилгээгээр баталгаажуулах хүсэлтэй хүн бүрт зориулагдсан.

 • Төлбөр:
  • Анх бүртгүүлж шалгалт өгөх: $45
  • Дахин шалгалт өгөх: $30 (Гэрчилгээ, шалгалт, бэлтгэл шалгалтын үнэ багтсан болно)

 

Ахисан түвшин

Ахисан түвшин нь хамгийн их хэрэглэгддэг дөрвөн компьютер програмаар мэргэжлийн түвшинд ажиллаж чадах ур чадварыг олгож, баталгаажуулдаг. ICDL ахисан түвшний модулийн шалгалтыг өгөхөөс өмнө шаардлагатай ICDL модилиудыг дуусгасан байх хэрэгтэй.

Ахисан түвшин дараах модулиудаас бүрдэнэ:
 • Ахисан түвшний текст боловсруулалт (Advanced Word Processing)
 • Ахисан түвшний хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулалт (Advanced Spreadsheets)
 • Ахисан түвшний өгөдлийн сангийн хэрэглээ (Advanced Databases)
 • Ахисан түвшний үзүүлэн бэлтгэл (Advanced Presentation)
 • Зориулалт: 

  Компьютерийн хэрэглээний мэдлэгээ олон улсын гэрчилгээгээр баталгаажуулах хүсэлтэй хүн бүрт зориулагдсан.

 • Төлбөр:
  • Анх бүртгүүлж шалгалт өгөх: $72
  • Дахин шалгалт өгөх: $57 (Гэрчилгээ, шалгалт, бэлтгэл шалгалтын үнэ багтсан болно)

https://www.inwatches.co.uk/

 • itpark
 • Уншсан:5853

Салбарын байгууллагууд