Ил тод байдал

Хяналт, шалгалт

# Нэр Он Татах
1 2022 оны үнэлгээ 2022 Татах
2 2021 оны үнэлгээ 2021 Татах
3 2020 оны үнэлгээ 2020 Татах
4 Ажил дүгнэх журам 2021 Татах
5 ХХМТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам 2021 Татах
6 Харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам 2015 Татах
7 Дотоод хяналт шалгалтын журам 2015 Татах

Салбарын байгууллагууд