Худалдан авах үйл ажиллагаа

Зорилтот түвшин

    № Нэр Он Татах
  1  Зорилтот Түвшин  2021  татах
  2  Зорилтот Түвшин  2022  татах
  3  Зорилтот Түвшин  2023  татах
  4  Зорилтот Түвшин  2024  татах

Хөрөнгө оруулалт

 1 Хөрөнгө оруулалтын тайлан  2019  татах
 2 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө  2019  татах
 3 Хөрөнгө оруулалтын тайлан  2023  татах
 4 Хөрөнгө оруулалтын тайлан  2024  татах

Үнэлгээ

 1 2021 оны ХХҮА-ны үнэлгээ  2021  татах
  • Уншсан:2334

Салбарын байгууллагууд