Ил тод байдал

Санхүүгийн тайлан

ЭХЖ СХТ

    № Нэр Он Татах
  1  ЭХЖ СХТ  2022  татах
  2  ЭХЖ СХТ  2021  татах
  3  ЭХЖ СХТ  2020  татах
 4  ЭХЖ СХТ  2019  татах
 5  ЭХЖ СХТ  2018  татах
 6  ЭХЖ СХТ  2017  татах

СХТ

    № Нэр Он Татах
  1  СХТ  2022  татах
  2  СХТ  2021  татах
  3 СХТ  2020   татах
  4 СХТ  2019   татах
  5 СХТ 2018  татах
  6  СХТ  2017  татах

Аудитын тайлан

    № Нэр Он Татах
  1 Аудитын тайлан 2022  татах
  2 Аудитын зөвлөмжийн биелэлт 2021  татах
  3  Аудитын тайлан  2020  татах
  4 Аудитын тайлан  2019  татах
  5 Аудитын тайлан 2018  татах
  6 Аудитын тайлан 2017  татах

Түрээсийн орлого

    № Нэр Он Татах
  1  Түрээсийн орлого  2021  татах

Салбарын байгууллагууд