Ил тод байдал

Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүд

# Нэр Он Татах
1 Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр 2011 Татах
2 Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө 2006 Татах
3 Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2010 Татах
4 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2012-2016 Татах
5 Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2008 Татах
6 Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр 2010 Татах
7 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 2010 Татах
8 Монгол Улсад Үндэсний Инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 2008-2015 Татах

Салбарын байгууллагууд