Ил тод байдал

Удирдлагын тушаал

# Нэр Он Татах
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1А-050 2021 Татах
2 Инкубаторын компанийг хугацаанаас өмнө төгсгөх тухай 1А-051 2021 Татах
3 Инкубаторын 42дахь элсэлтэнд тэнцсэн иргэн, баг, компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай 1А-045 2021 Татах
4 Инкубаторын 42 дахь элчэлтийг зохион байгуулж, сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай 1А-044 2021 Татах
5 Инкубаторын үйлчилгээг дуусгавар болгох тухай 1А-043 2021 Татах
6 Инкубатор компанийг хугацаанаас өмнө төгсгөх тухай А-039 2021 Татах
7 Ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө зөвшөөрөх тухай 1А-027 2021 Татах
8 Инкубаторын дараах үйлчилгээнд хамруулах тухай 1А-021 2021 Татах
9 Инкубаторын шилдэг төгсөгчийг байрлуулах тухай 1А-020 2021 Татах
10 Инкубатор компаниудын гэрээг сунгах тухай 1А-013 2021 Татах

Салбарын байгууллагууд