МТ-ийн инженерийн суурь шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Хэрэв хоосон стейк болон дараалал руу доор тайлбарлан бичсэн процедурыг дарааллын дагуу гүйцэтгэсэн бол, хувьсагч x –д олгох утга ямар байх вэ? Энд, процедурт ашигласан функцыг дараах байдлаар тодорхойлсон:

  [Функцын тодорхойлолт]

  push(y): Стейкийн оройд өгөгдөл y –ийг нэмэх.

  pop(): Стейкийн оройгоос өгөгдлийг аваад, функцын утга болгож буцаах.

  enq(y): Дарааллын сүүлд өгөгдөл y –ийг оруулах. 

  deq(): Дарааллын толгойноос өгөгдлийг аваад, функцын утга болгож буцаах. 

  [Процедур] 

  push(a)

  push(b)

  enq(pop())

  enq(c) 

  push(d))

  push(deq())

  x ← pop()

  When the procedure described below is executed in sequence for an empty stack and empty queue, what is the value assigned to variable x? Here, the functions used in the procedure are defined as follows:

  [Function definitions]

  push(y): pushes data y onto the top of the stack

  pop(): removes the data from the top of the stack and returns it as the function value.

  enq(y): inserts data y at the tail of the queue.

  deq(): removes the data from the head of the queue and returns it as the function value.

  [Procedure]

  push(a)

  push(b)

  enq(pop())

  enq(c) push(d) push(deq()) x ← pop()

  • a

  • b

  • c

  • d

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Цагаан хайрцагийн шалгалтад, дараахаас алийг нь гүйцэтгэх кодын мөрийн харьцааг үнэлэхэд хэрэглэдэг вэ?

  In a white box test, which of the following is used to evaluate the proportion of lines of code that are executed?

  • Баталгааг шалгагч 

   Assertion checker

  • Симулятор Simulator

  • Кодын статик шинжилгээ

   Static code analysis

  • Тест хамралтын шинжилгээ 

   Test coverage analysis

 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Одоогийн байдлаар жилийн өсөлтийн хэмжээ нь 20% -тай 8,000 хэрэглэгчтэй.

  A- Z хүртэлх 26 том үсэг ашиглан хэрэглэгч бүрт тогтмол урттай кодыг олгосон

  бол, дараагийн гурван жилийн бүх хэрэглэгчдийг багтаахын тулд хамгийн бага

  кодын урт хэд байх вэ?

  Currently, the number of customers is 8,000 with annual increase rate

  of 20%. By assigning a fixed length code using 26 uppercase alphabet

  A- Z to each customer, what is the minimum code length required to

  accommodate all the customers for next three years?

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Доорх урсгалын бүдүүвч зурагт, шийдвэрийн нөхцөлийг (салаа хамралт) хангах тестийн өгөгдөл хамгийн багадаа хэд байх вэ? (Энд, False - Худал, True - Үнэн)

  In the flowchart below, what is the minimum number of test cases that satisfies the decision condition coverage (branch coverage)?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Төслийг 12 сарын хугацаанд дуусгахаар төлөвлөсөн бөгөөд төслийг дуусгах төсөв нь $100,000. Зургаан сарын дараа, $60,000 зарцуулсан боловч ажлын зөвхөн 40% - ийг дуусгажээ гэдгийг мэдсэн. Хэрэв Гүйцэтгэлийн зардлын индекс (CPI) нь өөрчлөгдөөгүй бол тухайн төслийн үлдэж байгаа даалгаврыг дуусгахад шаардагдах тооцоолсон хэмжээ (доллараар) ямар байх вэ?

  A project is planned to complete in 12 months and the budget for the completion of the project is $100,000. After six months, it is found that $60,000 are spent, but only 40% of the work is completed. If the Cost Performance Index (CPI) is not changed, what is the estimated amount (in dollars) required to complete the remaining tasks of the project?

  • 40,000

  • 60,000

  • 90,000

  • 150,000

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Өндөр нууцлалтай мэдээллийг бизнесийн харилцагч руу э-мэйл-ээр дамжуулах аргад аудит хийхдээ шалгах нөхцөл байдал дундаас, дараахаас аль нь мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх өнцөгөөс харсан зохистой нөхцөл байдал вэ?

  Among the situations that are checked during an audit of the methods of transmitting highly confidential information to a business partner by e-mail, which of the following is an appropriate situation from the viewpoint of preventing information leakage?

  • Харилцагч руу э-мэйл-ээр илгээхээс өмнө нууц мэдээлэл агуулсан хавсарга файлд нууц үг олгох ба нууц үгийг өөр замаар дамжуулна.

   A password is set for an attached file containing confidential information prior to being sent to the partner by e-mail, and the password is transferred in another way.

  • Нууц мэдээлэл агуулсан хавсарга файлд нууц үг олгох ба энэ нууц үгээ түнш рүү явуулах тэр э-мэйл-ийн бие текстэд шууд бичнэ.

   A password is set for an attached file containing confidential information, and the password is described in the body text of the same e-mail that is sent to the partner.

  • Нууц мэдээллийг түнш рүү явуулах э-мэйл-ийн бие текстэд шууд бичнэ. 

   Confidential information is directly described in the body text of an e-mail that is sent to the partner.

  • Нууц мэдээллийг компаний нийтийн веб хуудаст байршуулаад, хуудаст харгалзах URL -ийг түнш рүү э-мэйл-ээр илгээнэ. 

   Confidential information is uploaded to the public Web site of the company, and the URL of the corresponding page is sent to the partner by e-mail.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь компани их өгөгдлийг ашиглах жишээ вэ?

  Which of the following is an example of usage of big data by a

  company?

  • Төрөл бүрийн олон нийтийн сүлжээн дэх их хэмжээний текстийг судлан

   шинжилж, бүтээгдэхүүнийг сайжруулах

   A large amount of text on various social media channels is analyzed,

   and the products are improved.

  • Дотоод сургалтад хамрагдахдаа бүртгүүлсэн ажилтны хувийн мэдээллээс 10

   жил ажилласан ажилтны мэдээллийг тодорхой зорилгоор ялгаж авах

   Employees in their 10th year of employment are extracted from the

   personnel information during the creation of a list of intended staff

   members for in-house training.

  • Харилцагчийн төвөөс мэдээлэл авахдаа бүртгүүлсэн харилцагчийн мэдээллээс

   харилцагчийн хаягийн мэдээллийг ялгаж авах

   The contact address is extracted from already-registered customer

   information for inquiries to the customer center.

  • Бизнесийн хамгийн чухал түншдээ нээлттэй болгосон санхүүгийн тайлангаас

   борлуулалтын ашгийн харьцааг тооцоолох

   The sales profit ratio is calculated from the financial statements

   disclosed by the most important business partner.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь нийлүүлэлтийн гинжин удирдлагын (SCM) тайлбар вэ?

  Which of the following is an explanation of Supply Chain

  Management (SCM)?

  • Олон сурвалжаас цуглуулсан хэрэглэгчийн мэдээллийг нэгтгэн, хэрэглэгчидтэй

   ойр харилцааг бий болгох зорилгоор ашигладаг.

   Customer information collected through various channels is

   consolidated and utilized to establish closer relationships with

   customers.

  • Ажилтны ур чадвар, зан төлөвийн шинж чанарыг судлах, хүний нөөцийн

   стратегийн хүрээнд зохистойгоор ажилтны ажил үүрэг, үнэлгээ гэх мэтийн

   менежментийг гүйцэтгэдэг.

   Employees’ skills and behavior characteristics are grasped, and

   management such as personnel assignment and evaluation that are

   appropriate from the perspective of human resources strategy is

   performed.

  • Бүтээлч байдалд уриалах зорилгоор ноу-хау, туршлага гэх мэт хувь хүний

   оюуны хөрөнгийг байгууллага дотроо хуваалцдаг.

   Intellectual assets of individuals, such as know-how and experience,

   are shared across the organization as inspiration for creative work.

  • Худалдан авалт, үйлдвэрлэлээс эхлэн борлуулалт, түгээлт хүртэлх бизнесийн

   үйл ажиллагааны дарааллын хүргэлтийг хурдасгах, бараа материалын хэмжээг

   багасгах зорилгоор компаниудын дотор болон компани хооронд нийтэд нь

   оновчилж дахин шалгадаг.

   The sequence of business operations, from purchasing and production

   to sales and distribution, is reexamined within the company and among

   companies in view of total optimization, so as to accelerate delivery

   and minimize inventory.

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь чанарын нэгдсэн удирдлагын нэг хэсэг вэ?

  Which of the following is a part of total quality management?

  • Үйлчлүүлэгчийн хүлээлтэнд нийцсэн эсвэл давсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг

   зохиомжлох

   Designing products and services that meet or exceed customers’

   expectations

  • Ижил төстэй орчинд урт хугацаагаар ажилласан туршлагатай ажилтнуудыг

   ажилд авахад анхаарах

   Focusing on the appointment of staff with long-term work experience

   in a similar environment

  • Бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг чанаржуулахаас илүү төвлөрсөн шийдвэр

   гаргахад тэргүүлэн анхаарах

   Prioritizing central decisions rather than empowerment for ensuring

   quality of products and services

  • Хэлтэс бүрийн өрсөлдөөнд бие дааж ажиллах чадамжийг дэмжих

   Promoting the capability of each department to work independently in

   a competitive manner

 • itpark
 • Хандалт:8908

Салбарын байгууллагууд