МТ-ийн инженерийн суурь шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Найман бит бүхэл тоо x –ийг хоёртын гүйцээлтээр илэрхийлсэн, тэгвэл дараахаас аль нь 5x –ийн утгыг гаргах вэ? Энд, энэ үржвэрт дээд эсвэл доод халилтыг тооцохгүй.

  For an eight-bit integer x represented in two’s complement format, which of the following yields the value of 5x? Here, the overflow or underflow can be ignored in this multiplication.

  • x –ийг зүүн тийш 1 битээр шилжүүлж дараа нь x –ийн анхны утгыг түүн дээр нэмнэ

   Shift x to the left by 1 bit, then add the initial value of x to it.

  • x –ийг зүүн тийш 2 битээр шилжүүлж дараа нь x –ийн анхны утгыг түүн дээр нэмнэ.

   Shift x to the left by 2 bits, then add the initial value of x to it.

  • x –ийг баруун тийш 1 битээр арифметик шилжүүлэлт хийж, дараа x –ийн анхны утгыг түүнээс хасна.

   Shift x to the right arithmetically by 1 bit, then subtract the initial value of x from it.

  • x –ийг баруун тийш 2 битээр арифметик шилжүүлэлт хийж, дараа нь x –ийн анхны утгыг түүнээс хасна.

   Shift x to the right arithmetically by 2 bits, then subtract the initial value of x from it.

 • Асуултын категори: Үндсэн мэдлэг

  Хэрэв хувьсагч A, B, C, болон D нь харгалзан 4, 3, 5, болон 6 гэсэн утгатай бол доорх постфикс илэрхийллийн утга хэд байх вэ? Энд, ‘+’, ‘−’, ‘’, болон ‘’ гэсэн тэмдгүүд нь харгалзан нэмэх, хасах, үржих болон хуваах гэсэн арифметикийн үйлдлийг илэрхийлнэ.

  A B 2  + D B  C  −

  What is the value of the postfix expression below when variables A, B, C, and D have values 4, 3, 5, and 6, respectively? Here, symbols ‘+’, ‘−’, ‘’, and ‘’ represent the arithmetic operators of addition, subtraction, multiplication, and division, respectively. 

  A B 2  + D B  C  −  • -3

  • 0

  • 3

  • 40/3

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Дараахаас аль нь арифметик төхөөрөмжийг динамикаар хуваарилах замаар олон командыг техник хангамж ашиглан зэрэгцээ гүйцэтгэх боломжийг процессорт олгодог компьютерийн архитектур вэ? 

  Which of the following is a computer architecture that enables the processor to execute instructions in parallel by using hardware to dynamically allocate the arithmetic units that execute multiple instructions at the same time?

  • Pipeline
  • Super-pipeline
  • Superscalar
  • VLIW
 • Асуултын категори: Техникийн элемент

  Доорх зурагт үзүүлснээр клиент програм нь сервер дэх өгөгдлийн сангийн өгөгдөлд өгөгдлийн санд холбодог програмаар дамжин хандсан байна. Дараахаас аль нь програм болон өгөгдлийн сан хооронд команд болон гүйцэтгэлүүдийн үр дүнг дамжуулахад алдахаас сэргийлсэн хамгаалалт вэ?

  As shown in the figure below, an application on a client accesses the data of the database on a server via database connection programs. Which of the following is a measure for preventing the leakage of the commands and execution results transmitted between the application and database?

  • Өгөгдлийн санд холбодог програм өгөгдлийн сангийн менежментийн системд холбогдоход хэрэглэх портын дугаарын анхны утгыг өөрчлөх

   Changing the port number from its initial value that the database connection programs use for communication in the database management system

  • Өгөгдлийн сан холбодог програмууд хоорондын харилцаа холбоог кодлох

   Encrypting the communication between the database connection programs

  • Зөвхөн зөвшөөрсөн IP хаягаар серверийн өгөгдлийн сантай холбогддог байхаар клиентийн IP хаягуудыг хязгаарлах

   Restricting the IP addresses of the clients that can access the database connection program on the server to only those that are required

  • Сервер дэх өгөгдлийн санд холбодог програмыг эхлүүлэх эсвэл зогсоохын тулд нууц үгийг ашиглах

   Setting a password for starting or stopping the database connection program on the server

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Дараахаас аль нь хар хайрцагны тестийн тухай тохиромжтой тайлбар вэ?

  Which of the following is an appropriate description concerning the

  black box test?

  • Програмыг тестлэх үед шаардлагагүй илүүц кодыг илрүүлж чаддаггүй.

   Even if the program to be tested contains redundant code, such code

   cannot be detected.

  • Салаалсан заавар болон модулийн тоо ихсэхэд тестийн өгөгдлийн хэмжээ

   дагаад ихэсдэг.

   If the number of branch instructions and modules increases, the test

   data volume increases rapidly.

  • Кодын шаардлагатай хэсэг нь ажилласан эсэхийг шалгахдаа програмын дотоод

   бүтцийг анхаарч үздэг.

   In consideration of the internal structure of the program, it is verified

   whether or not the necessary part is executed.

  • Тестийн өгөгдлийг үүсгэхдээ заавар болон салаалалтуудын хамрах хүрээг

   шалгуур үзүүлэлт болгон ашигладаг.

   The coverage rate of instructions and branches is used as criteria for

   the creation of test data.

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Дараахаас аль нь төслийн онцлог вэ? 

  Which of the following is a characteristic of a project?

  • Төсөл нь цор ганц мөн түр зуурын хоёрын аль алин нь.

   A project is both unique and temporary.

  • Төсөл нь цор ганц ч биш мөн түр зуурын ч биш.

   A project is neither unique nor temporary.

  • Төсөл нь цор ганц биш харин түр зуурын юм.

   A project is not unique but is temporary.

  • Төсөл нь цор ганц харин түр зуурын биш юм.

   A project is unique but not temporary.

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Системийн хөгжүүлэлтийн хэлтэс болон ашиглалтын хэлтэс нь тус тусдаа зохион

  байгуулагдсан үед, дараахаас аль нь системийг хөгжүүлэхэд шаардагдах шинэ

  үйлчилгээний зохиомж болон шилжилтийг уян хатан, үр дүнтэй боловсруулах

  тохиромжтой арга вэ?

  When the development department and operations department of a

  system are organized separately, which of the following is an

  appropriate method of smoothly and effectively proceeding with the

  design and migration of a new service that needs system development?

  • Ашиглалтын тестийг гүйцэтгэсний дараа систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс

   системийн нарийвчилсан тодорхойлолт болон функцүүдийн ажиллагааг

   ашиглалтын хэлтэст тайлбарлаж өгөх.

   After the completion of the operational test, the development

   department explains the system specifications and operation methods

   to the operations department.

  • Систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс ашиглалтын тестийг гүйцэтгээд үйлчилгээний

   гарын авлага үүсгэн, түүнийг ашиглалтын хэлтэст өгнө.

   The development department conducts operational test, creates the

   operation manuals, and passes them over to the operations department.

  • Систем хөгжүүлэлтийн хэлтсийн тусламжгүйгээр зөвхөн ашиглалтын хэлтэс нь

   ашиглалтын тестийг гүйцэтгэх.

   The operational test is conducted only by the operations department

   without the support of the development department.

  • Системийн ашиглалттай холбоотой шаардлагыг илрүүлэх үйл ажиллагаанд

   ашиглалтын хэлтэс мөн идэвхтэй оролцох.

   The operations department also participates actively in the extraction

   of requirements concerning the system operations.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь Бизнесийн Оюун Ухааны (BI) тайлбар вэ?

  Which of the following is an explanation of Business Intelligence (BI)?

  • Энэ бол бизнесийн үйл ажиллагааны урсгалыг тодорхой болгон, бизнесийн үйл

   ажиллагааг сайжруулах давтамжийг хэрэглэн бизнесийн үйл ажиллагааны

   тасралтгүй өсөлтийг хангах арга юм.

   It is a method of ensuring continuous improvement in business

   operations by visualizing the business operations flow and applying the

   business operations improvement cycle.

  • Энэ бол компанийн туршлагаар хязгаарлагдахгүйгээр бизнесийн үйл

   ажиллагааг эрс шинэчилж өртөг, чанар, үйлчилгээ зэргийг сайжруулах арга юм.

   It is a method of improving the cost, quality, service, etc. by drastically

   reconstructing the business processes without being bound by the

   practices in the company.

  • Энэ бол хуримтлагдсан дотоод болон гадаад өгөгдлийг ангилан, боловсруулан,

   задлан шинжилгээ хийсний үндсэн дээр компанийн шийдвэр гаргах хурдыг

   нэмэгдүүлэх арга юм.

   It is a method of supporting the speedup of decision-making of a

   company by utilizing accumulated internal and external data through

   classification, processing, and analysis.

  • Энэ бол компанийн төрөл бүрийн системийг хооронд нь холбон, өгөгдөл болон

   боловсруулалтыг нэгтгэн системийг бүхэлд нь үр дүнтэй ашиглах арга юм.

   It is a method of using the entire system efficiently by mutually

   connecting different systems in the company and integrating the data

   and processes.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Цахилгаан хэрэгсэлд ачаалах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн туршилтын

  үйлдвэрлэлийг эхлүүлэхэд дараахаас аль нь нийт зардал хамгийн багатай

  хөгжүүлэлтийн арга вэ? Үүнд, үүсгэх үйл явцад зургаан (6) сар, өөрчлөлт хийх

  үйл явцад гурван (3) сар, үнэлэх үйл явцад хоёр (2) сар шаардагдана. Үүнээс

  гадна үүсгэх үйл явцын үед нэг (1) хүний сарын зардал 6,000 доллар ба

  өөрчлөлт болон үнэлэх болгонд 10,000 долларын зардалтай. Гэсэн хэдий ч хүн-

  сарын зардал, худалдан авалтын зардал, аутсорсингийн гэсэн энэ гурван (3)

  зардлаас бусад зардлыг харгалзаж үзэхгүй.

  When trial production is performed for components to be loaded into

  electrical appliances, which of the following is the development

  method with the least overall cost? Here, the construction time of each

  process is six (6) months for the creation process, three (3) months for

  the modification process, and two (2) months for the evaluation

  process. Moreover, the cost per one (1) person-month is 6,000 dollars

  for the creation process, and 10,000 dollars for each of the

  modification process and evaluation process. However, costs other

  than the three (3) costs of the person-month cost, purchase cost, and

  outsourcing cost are not taken into consideration.

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь Кибер гэмт хэргийн тухай Конвенцийн дагуу компьютерийн вирустэй холбоотой гэмт хэргийн үйлдэл вэ?

  Which of the following is a criminal act related to a computer virus according to the Convention on Cybercrime?

  • Хэн нэгэн хүн вирусын эсрэг програм хангамж хөгжүүлж, шалгахын тулд ямар нэг шинэ вирусыг бүтээдэг

   A person creates a new virus to develop and test antivirus software.

  • Хэн нэгэн хүн хүлээж авсан ямар нэг вирусын халдвартай и-мэйлийг халдвартайг нь мэдэхгүйгээр цааш нь дамжуулдаг.

   A person forwards a received e-mail that is infected with a virus without being aware of the infection

  • Үл таних хүний бүтээсэн вирусыг олсон хүн дараа нь түүнийг өөр хүний компьютер дээр ажиллуулах зорилгоор тухайн вирусыг хадгалдаг.

   A person who finds a virus that is created by a stranger stores the virus for the purpose of subsequently running it on another person’s computer.

  • Ямар нэг вирус хүлээн авч, олж авсан хүн түүнийг анти-вирусны байгууллагад тухайн вирусын оршин байгааг тодорхой заасан байдлаар санал болгоно.

   A person who receives and finds a virus offers it to an antivirus organization with a clear indication of the virus’s presence.

 • itpark
 • Хандалт:9692

Салбарын байгууллагууд