МТ-ийн паспорт шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Дараахаас аль нь менежментийн зарчмыг онож тодорхойлсон байна вэ? 

  Which of the following is the most appropriate description concerning management principles?

  • Энэ нь нэгээс хоёр жилийн хугацаанд нягтлан шалгагдаж засварлагдана. 

   It is reviewed and revised every one to two years.

  • Энэ нь компаний эрхэм зорилго болон түүний оршин буй утга учрыг илэрхийлнэ.

   It expresses a company’s mission and its meaning of existence.

  • Энэ нь менежментийн төлөвлөгөө болон менежментийн бодлогыг тодорхойлно.

   It defines the management plan and management policy.

  • Энд компаний уриа эсвэл философи нарийн тодорхой бичигдээгүй. 

   It is not clearly written as a company’s motto or philosophy.

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь M&A-тай холбоотой оновчтой тодорхойлолт вэ?

  Which of the following is an appropriate description concerning M&A?

  • Бизнесийн урсгал болон компанийн үзүүлж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний

   үйлдвэрлэлийн өртөг дэх гинжин үнэ өртөгийн шинжилгээ

   The analysis of the flow of business and the chain of value for the production of value of products and services provided by a company

  • Байгууллагын стратегийн хараат бус байдлыг компанийг бизнес эсвэл бүсээр нь

   хуваах замаар нэмэгдүүлэх

   The increase in [T1] by dividing a company by business or region


  • Бизнесийн үйл явцыг эрс шинэчлэн, МТ-ийг ашиглан бизнесийн бүтээмж болон

   зардлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

   The drastic reform of business processes, and using IT to increase business throughput and cost efficiency


  • Компанийн дутагдалтай байгаа функцыг бусад компаниас худалдан авах зэрэг

   замаар биелүүлж бизнесийн өргөжилтийг хурдасгах

   The acceleration of business deployment by fulfilling the functions that the company is lacking from other companies through corporate acquisition, etc.

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Борлуулалтыг урьдчилан таамаглах системийг хэрхэн ашиглах талаар сургалтыг улс даяар бизнес эрхлэгчдэд зориулан хийхээр төлөвлөв. Дараахаас аль нь сургалтанд цахим сургалтыг ашигласнаар олж авах давуу тал вэ?

  Training on how to use a sales forecast system is planned for the persons in charge of business across the country. Which of the following is the merit that is obtained by using e-learning in training?

  • Бизнес эрхлэгч дизайн хариуцсан хүнээс системийн агуулгын талаар шууд лекц сонсож, дараа нь асуулт асууж болно.

   The person in charge of business can be directly lectured about the content of the system from the person in charge of design, and raise questions then and there.

  • Бизнес эрхлэгч өөрийн чөлөөт цагаа ашиглан, тохиромжтой цагтаа сургалтанд хамрагдах боломжтой.

   The person in charge of business can use his/her own free time and undergo training at any suitable time.

  • Хэд хэдэн бизнес эрхлэгчид хамтран оролцож, системийг хэрхэн ашиглах талаар санал бодлоо солилцох боломжтой.

   Several persons in charge of business can participate together and exchange their opinions on how to use the system.

  • Бизнес эрхлэгчдийг нэг өрөөнд цуглуулж, сургалтыг нэгэн зэрэг явуулна.

   The persons in charge of business can be asked to assemble together in a room and training can be imparted simultaneously.

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн загварт хүрхрээ загвар, спираль загвар,

  туршилтын загвар, RAD гэх мэт орно. Дараахаас аль нь хүрхрээ загварыг онож

  тайлбарласан байна вэ?

  Software development models include the waterfall model, spiral model, prototyping model, and RAD, etc. Which of the following is the most appropriate explanation of the waterfall model?

  • Хөгжүүлэлтийн үе шат бүр дэх хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа төсөл дараагийн шатанд шилжинэ.

   After all activities in each phase in the development are complete, the project proceeds to the next phase.

  • Хөгжүүлэх функцуудыг хувааж, функц бүрийг хөгжүүлэлтийн багаж хэрэгсэл, эд ангиудыг ашиглан үр ашигтай, хурдан хөгжүүлдэг.

   The functions to be developed are divided, and each function is efficiently and swiftly developed with the use of development tools and parts

  • Систем хөгжүүлэлтийн эхэн үе шатанд хэрэглэгчид шаардлагыг бодитоор шалгах боломжийг олгох загвар бий болно.

   At an early phase in software development, a prototype is created that enables users to visually confirm requirements

  • Системийн функцуудыг хуваах, мөн функц тус бүрийн зохиомж, хөгжүүлэлтийг олон дахин хийж гүйцэтгэх ба ингэснээр хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг оруулах боломж бүрдэж системийг аажмаар гүйцэтгэж дуусгана.

   The functions of a software are divided, and the software is gradually completed through repeated design and development for each function so that feedback from users can be incorporated.

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Систем хөгжүүлэлтийн төслийн хүрээнд програм хөгжүүлэлтийн бүтээмжийг

  нэмэгдүүлэх арга хэмжээ болгож шинэ гишүүдэд хөгжүүлэлтийн арга хэрэгслийг

  ашиглан чадвараа нэмэгдүүлэх сургалт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв. Дараах

  үзүүлэлтээс аль нь энэхүү төлөвлөгөөний үр нөлөөг үнэлэхэд хамгийн тохиромжтой

  вэ?

  In a system development project, as a measure for improving the

  productivity of program creation, a training to improve skills for using

  development tools is planned for new members. Which of the following is

  the most appropriate indicator to evaluate the effect of this measure?

  • Сургалтанд оролцогчдын нийт тоо

   The total number of participants in training

  • Явагдсан сургалтын тоо

   The number of times training is provided

  • Гишүүн бүрийн нэг өдрийн програмчлалын хэмжээ

   The amount of programming created in one day by each member

  • Гишүүн бүрийн нэг өдрийн програмчлалын хэмжээ

   The amount of programming created in one day by each member

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Дараахаас аль нь системийн аудитын үнэлгээтэй холбоотой тодорхойлолт вэ?

  Which of the following is an appropriate description concerning evaluations

  in systems audit?

  • Аудитын нотолгоо байхгүй хэсгийг гаргалгаа дүгнэлтээр үнэлнэ.

   Areas for which there is no audit evidence are evaluated through inference.

  • Аудитын баримт нотолгоон дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation must be based on audit evidence.

  • Системийн хэрэглэгчийн хэлтсийн дүгнэлт дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation is performed according to the views of the system user

   department.

  • Аудитын хэлтсийн дүгнэлт дээр үндэслэн үнэлнэ.

   Evaluation is performed according to the views of the audited department.

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Дөрвөн (4) хавтас багтаах боломжтой ширээ байв. Энэ ширээнд нэгэн ажилд А-с F

  хүртэлх зургаан хавтсыг ашиглах шаардлагатай болов. Тав дахь хавтсыг ширээн дээр

  тавихын тулд дөрвөн хавтсаас хамгийн урт хугацаанд ашиглагдаагүй хавтсыг

  шургуулганд хийх хэрэгтэй. Хэрвээ хавтсуудыг A, B, C, D, B, A, E, A, B, F, дарааллаар

  ашигласан гэвэл дараахаас аль нь хамгийн сүүлд шургуулганд хийгдсэн бэ?

  At a desk that is only large enough to place 4 files at the same time, 6 files,

  A through F, are used to perform a task. When 4 files are already placed on

  the desk, the least recently used file must be placed back into the drawer

  before the fifth file can be placed on the desk. When the files are used in

  the sequence A, B, C, D, B, A, E, A, B, F, which of the following is the last

  file placed back into the drawer?

  • A

  • B

  • D

  • E

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Доорх тодорхойлолтын дагуу текстийг харуулах програм байв. Хэрвээ доор

  тодорхойлсон эх текстийг дэлгэцэнд харуулсан гэвэл програм нь доогуур зураастай

  тэмдэгтийг ямар цэгийн хэмжээтэй харуулах вэ? Энд, эх текстийн эхний тэмдэгтийг

  10 цэгээр харуулав.

  There is a program that displays text in accordance with the specifications

  below. When the original text described below is displayed, in what point

  size does the program display the underlined character string? Here, the

  first character of the original text is displayed in 10 points.

  [Тодорхойлолт] [Specifications]

  <B> ба </B> хоорондох тэмдэгтүүдийг өмнөх тэмдэгтээс нэг цэг томоор харуулна.

  The characters between <B> and </B> are displayed one point larger than

  the preceding character.

  <S> ба </S> хоорондох тэмдэгтүүдийг өмнөх тэмдэгтээс нэг цэг жижгээр харуулна.

  The characters between <S> and </S> are displayed one point smaller than

  the preceding character.

  <B> </B> ба <S> </S> бүрийг хосоор нь ашиглах ба хоёулаа бие биенийгээ агуулж

  болно.

  Each of <B> </B> and <S> </S> must be used as a pair, and both of them

  can be nested with each other.

  [Эх текст] [Original text]

  The system administrator promotes and implements <B>department-

  level<B> or <S>group-level</S> computerization</B> from a user’s

  <S>standpoint</S>.</B>

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Дараахаас аль нь төхөөрөмжийн драйвертай холбоотой оновчтой тодорхойлолт вэ?

  Which of the following is an appropriate description about a device driver?

  • Компьютерт холбогдсон гадаад тоног төхөөрөмжийг хянах, ажиллуулах програм хангамж

   Software for controlling and operating peripherals that are connected to a PC

  • Компьютер ассаны дараа нэн даруй эхлэх програм хангамж бөгөөд үйлдлийн систем эхлэхээс өмнө хатуу диск болон товчлуурт гар руу үндсэн оролт/гаралтыг гаргах боломжтой

   Software that is started immediately after a PC is turned on, and enables basic input/output to the hard disk and the keyboard before the OS starts

  • Видео агуулсан хуудсыг харуулахын тулд вэб хөтчид суулгагддаг програм хангамж

   Software to be embedded in a Web browser for displaying pages that contain video

  • Олон файлыг нэг (1) файл болгон нэгтгэж, тухайн файлаас эх файлыг сэргээдэг програм хангамж

   Software that integrates multiple files into one (1) file and restores the original files from the file

 • Асуултын категори: Технологийн элементүүд

  Дараахаас аль нь хамааралт өгөгдлийн санг загварчлахад хэрэглэгддэг E-R диаграмыг онож илэрхийлсэн байна вэ?

  Which of the following is represented by an E-R diagram that is used for the design of a relational database?

  • Хугацаа, үйл явдал зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамааран өөрчлөгддөг системийн төлөвийн шилжилт 

   The state transition of a system that changes according to some factors, such as time and events

  • Системийн оролтын өгөгдөл, гаралтын өгөгдөл, функцуудын (ө.х. процессуудын) хамаарал 

   The relationship between the input data, output data, and functions (i.e., processes) of a system

  • Хүн, объект, газар, үйл явдал зэрэг зорилтот ертөнцийг бүрдүүлэх нэгжүүдийн хамаарал 

   The relationship between entities, such as humans, objects, places, and events, which constitute the target world

  • Өгөгдлийн урсгалыг анхааран түүнд төвлөрч дүрслэн илэрхийлсэн бизнес процессийн шилжилт хөдөлгөөн 

   The movement of business processes illustrated with the attention focused on the flow of data

 • itpark
 • Хандалт:14877

Салбарын байгууллагууд