МТ-ийн паспорт шалгалтын сорилт

 Хугацаа:

 • Асуултын категори: Корпорацийн болон эрх зүйн асуудал

  Доорх орлогын тайлан дээр үндэслэн тооцсон бизнесийн хугарлын цэг дээрх нийт борлуулалтын дүн хэдэн сая иен байх вэ?

  What is the total sales amount in million yen at the break-even point that is calculated based on the income statement shown below?

  • 1,200

  • 1,231

  • 1,600

  • 2,154

 • Асуултын категори: Бизнесийн стратеги

  Дараахаас аль нь менежментийн нөөцийг компанийн хэд хэдэн бизнесүүдэд

  оновчтой хуваарилахад хэрэглэгддэг PPM-ийн үнэлгээний тэнхлэгэд тохирох вэ?

  Which of the following is appropriate as the evaluation axes in PPM that

  are used in optimizing the allocation of management resources across

  multiple businesses in a company?

  • Технологи болон бүтээгдэхүүн

   Technology and products

  • Зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь

   Market growth rate and market share

  • Бүтээгдэхүүн болон зах зээл

   Products and markets

  • Давуу, сул тал болон боломж, аюул занал

   Strengths and weaknesses, and opportunities and threats

 • Асуултын категори: Системийн стратеги

  Дараахаас аль нь олж болох мэдээллийн чанар болон тоо хэмжээний ялгаа эсвэл компьютер зэрэг мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж чаддаг болон чаддаггүй хүмүүсийн хоорондох орлогын зөрүүг илэрхийлэх нэр томьёо вэ?

  Which of the following is the term that expresses the disparity in the quality and quantity of information that can be obtained, or in income generated between people who can handle information devices such as computers and those who cannot?

  • Нийгмийн сүлжээний үйлчилгээ / Social networking service

  • Дижитал пайз / Digital signage

  • Дижитал хуваагдал / Digital divide

  • Дижитал уугуул / Digital native

 • Асуултын категори: Хөгжүүлэлтийн технологи

  Програм хангамж хөгжүүлэлтийн төслийн хувьд хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг дээрээс уруудах дарааллаар гүйцэтгэгдэнэ. Шаардлага тодорхойлолт, системийн зохиомж, нарийвчилсан зохиомж зэрэг үе шат бүрийг дууссан эсэхийн шалгалтыг хийсны дараа програмчлалыг гүйцэтгэгдэнэ. Дараах програм хангамж хөгжүүлэлтийн загвараас аль нь ийм төсөлд тохирох вэ? 

  In a software development project, the development process is performed in sequence from upstream to downstream. The judgment of whether or not a phase is completed is made for each phase, such as requirements definition, system design, and detailed design, and after that, programming is performed. Which of the following is the software development model that is applicable to such a project?

  • Өсгөн нэмэгдүүлэх загвар

   Incremental model

  • Туршилтын загвар 

   Prototyping model

  • Спираль загвар 

   Spiral model

  • Хүрхрээ загвар 

   Waterfall model

 • Асуултын категори: Төслийн менежмент

  Нэгээс-нэг рүү (ганцаарчлан) мэдээллийг хүргэх зарчим баримталдаг төслийн багийн хувьд гишүүдийн тоо зургаагаас (6) арав (10) болон нэмэгдэв. Мэдээллийг дамжуулах зам хэд дахин нэмэгдэх вэ? 

  In a project team that is required to convey information on a one-to-one basis, when the members increase from six (6) people to ten (10) people, by how many times does the number of paths that is required for communicating information increase?

  • 1.5

  • 2.5

  • 3

  • 6

 • Асуултын категори: Үйлчилгээний менежмент

  Мэдээллийн системийг А болон B хэлтэс хэрэглэх бөгөөд дэмжлэг үзүүлэх хэлтэс C

  хэрэглэгчээс сүлжээн дээрх хэвлэгчээс тайлан хэвлэгдэхгүй байгаа талаар

  мэдээлэл хүлээн авчээ. Хэвлэлийн гэмтэлтэй холбоотой мэдэгдэл SLA-д доор

  үзүүлснээр тодорхойлогдсон бол дараахаас аль нь SLA-д нийцүүлэн дэмжлэг

  үзүүлэх хэлтсийн гүйцэтгэх үйл ажиллагаа вэ?

  • Гэмтлийн мэдээллийг хүлээн авснаас хойш 20 минутын дотор хэрэглэгч хэлтэс

  бүрийн администраторт гэмтлийн талаар мэдэгдэх

  • Гэмтлийн мэдээллийг хүлээн авснаас хойш хоёр (2) цагийн дотор гэмтлийг засч

  шийдвэрлэн, мэдээлэл өгсөн хүн болон хэрэглэгч хэлтэс бүрийн администраторт

  гэмтлийг шийдвэрлэсэн талаар мэдэгдэх

   Concerning an information system that is used by the department A and department B, the support department received information from user C that a report [T1] be printed from a printer on the network. When a failure of printing reports is defined in the SLA as below, which of the following is an action that complies with the SLA to be taken by the support department?

  A failure shall be notified to the administrator of each user department within 20 minutes after the receipt of the failure information.

  The failure shall be resolved and the recovery from the failure shall be notified to the person who sent the information as well as the administrator of each user department within two (2) hours after the receipt of the failure information.


  • Тус хэлтэс нь мэдээлэл хүлээн авсны дараа шалтгааныг шалгаж, яаралтай арга хэмжээ авав. Тус хэлтэс нь мэдээлэл хүлээн авснаас хойш 30 минутын дотор гэмтлийн тохиолдол болон гэмтлийг шийдвэрлэсэн талаар C хэрэглэгч, А болон B хэлтсийн администраторуудад мэдэгдэв.

   The department investigated the cause and took measures immediately after the receipt of the information. The department notified the occurrence of the failure and the recovery from failure to user C as well as the administrators of the departments A and B after 30 minutes from the receipt of the information.

  • Тус хэлтэс нь мэдээлэл хүлээн авснаас 10 минутын дараа A болон B хэлтсийн администраторт гэмтлийн тохиолдлын талаар мэдээлэв. Дэмжлэг үзүүлэх хэлтэс нь арга хэмжээ авч, гэмтлийг шийдвэрлэсэн мэдэгдлийг А болон B хэлтсийн администраторт мэдээлэл хүлээн авснаас нэг (1) цагийн дараа мэдэгдэв.

   The department notified the occurrence of the failure to the administrators of the departments A and B after 10 minutes from the receipt of the information. The support department took measures and notified the recovery from failure to the administrators of the departments A and B after one (1) hour from the receipt of the information.

  • Тус хэлтэс нь гэмтлийн тохиолдлын талаар мэдээлэл хүлээн авснаас 10 минутын дараа А хэлтсийн администраторт, мэдээлэл хүлээн авснаас 30 минутын дараа B хэлтсийн администраторт мэдэгдэв. Дэмжлэг үзүүлэх хэлтэс нь арга хэмжээ авч, гэмтлийг шийдвэрлэсэн мэдэгдлийг хэрэглэгч С, А болон B хэлтсийн администраторт мэдээлэл хүлээн авснаас нэг (1) цагийн дараа мэдэгдэв.

   The department notified the occurrence of a failure to the administrator of the department A after 10 minutes from the receipt of the information and to the administrator of the department B after 30 minutes from the receipt of the information. The support department took measures and notified the recovery from the failure to user C and the administrators of the departments A and B after one (1) hour from the receipt of the information.

  • Тус хэлтэс нь мэдээлэл хүлээн авснаас 15 минутын дараа A болон B хэлтсийн администраторт гэмтлийн тохиолдлын талаар мэдээлэв. Дэмжлэг үзүүлэх хэлтэс нь арга хэмжээ авч, гэмтлийг шийдвэрлэсэн мэдэгдлийг хэрэглэгч C, А болон B хэлтсийн администраторт мэдээлэл хүлээн авснаас нэг (1) цагийн дараа мэдэгдэв.

   The department notified the occurrence of a failure to the administrators of the departments A and B after 15 minutes from the receipt of the information. The support department took measures and notified the recovery from the failure to user C and the administrators of the departments A and B after one (1) hour from the receipt of the information.

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Гурван (3) сургуульд халаасны мөнгөн дүнтэй холбоотой судалгаа явуулав.

  Судалгааны нэгдсэн дүнг гурван (3) сургуулийн нийт сурагчдын хувьд нэг сурагчид

  ноогдох дундаж халаасны мөнгийг тооцоход хэрэглэх бол дараахаас аль нь C5

  нүдэнд орох илэрхийлэл вэ?

  А survey into the amount of pocket money is conducted at three (3) schools.

  When the consolidated results of the survey are used to calculate the average

  pocket money per student for all the students of the three (3) schools, which

  of the following is the expression that is entered into cell C5?

  • (B2*B3*B4)/(C2*C3*C4)

  • (B2*C2+B3*C3+B4*C4)/SUM(B2:B4)

  • SUM(C2:C4)/SUM(B2:B4)

  • AVERAGE(C2:C4)

 • Асуултын категори: Суурь онол

  Тэмдэгт хэлний хувьд дэлгэцээр болон хэвлэмэлээр үзүүлэх зорилгоор баримт бичигт агуулгаас гадна баримт бичгийн бүтэц, байршил болон зохион байгуулалтын мэдээлэл, тэмдэгтийн фонт, хэмжээ зэргийг хавсаргах боломжтой. Дараахаас аль нь энэ төрлийн тэмдэгт хэлэнд хамаарах вэ?

  In a markup language, with the purpose of displaying on a screen and printing, it is possible to directly embed not only the document content, but also the document structure and layout information, and the character font and size. Which of the following is classified into such a markup language?

  • CASL

  • HTML

  • SQL

  • URL

 • Асуултын категори: Компьютерын систем

  Найдвартай байдлын инженерчлэлийн хувьд дараахаас аль нь ванны муруйн у

  тэнхлэгийг илэрхийлэх үзүүлэлт вэ?

  In reliability engineering, which of the following is the index represented

  by the y-axis of a bathtub curve?

  • Алдааны үзүүлэлт / Failure rate

  • Найдвартай байдал / Reliability

  • Алдаа хоорондын дундаж хугацаа / Mean time between failures

  • Засвар хийх дундаж хугацаа / Mean time to repair

 • Асуултын категори: Технологийн элементүүд

  Дараахаас аль нь утасгүй LAN сүлжээг танихад хэрэглэгдэх вэ?

  Which of the following is used to identify a wireless LAN network?

  • Bluetooth

  • ESSID

  • LTE

  • WPA2

 • itpark
 • Хандалт:14097

Салбарын байгууллагууд