Ил тод байдал

Санхүүгийн тайлан

ЭХЖ СХТ

    № Нэр Он Татах
  1  ЭХЖ СХТ  2020  татах
  2  ЭХЖ СХТ  2019  татах
  3  ЭХЖ СХТ  2018  татах
 4  ЭХЖ СХТ  2017  татах

СХТ

    № Нэр Он Татах
  1  СХТ  2019  татах
  2 СХТ  2017   татах
  3 СХТ 2016  татах

Аудитын тайлан

    № Нэр Он Татах
  1  Аудитын тайлан  2020  татах
  2 Аудитын тайлан  2019  татах
  3 Аудитын тайлан 2016  татах

Салбарын байгууллагууд