“Мэдээллийн технологийн практик ур чадвар”-ын (TOPCIT) шалгалтын бүртгэл эхэллээ

Салбарын байгууллагууд