МОНГОЛЫН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН II ЧУУЛГАН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

МОНГОЛЫН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН II ЧУУЛГАН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

МОНГОЛЫН    ПРОГРАМ    ХАНГАМЖ    ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН    САЛБАРЫН    ХОЁРДУГААР ЧУУЛГАНААС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖИЙН ТӨСӨЛ

Програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын хоёр дугаар чуулганыг 2014 оны 11 дүгээр сарын11-ний өдөр зохион байгуулсан. Тус чуулганаар хэлэлцэгдсэн асуудлуудын хүрээнд дараах зөвлөмжийг гаргалаа.

 

Үйлдвэрлэгчдийн оролцоо Худалдан авалтын оновчтой тогтолцоо

 • Програм  хангамж,  мэдээллийн  систем  хүлээн  авах  тогтолцоог  тодорхой  болгох зорилгоормэргэшсэн, төрөөсхараатбус, биедаасан, мэдээллийнсистемийн шаталсан тестийн арга барил,нэгдсэн үнэлгээний систем,арга зүйг нэвтрүүлэх
 • Програм   хангамж,   мэдээллийн   системийн   чанарын   тестийн   зах   зээлийг   нээж хөгжүүлэх
 • Мэдээллийн    систем,    програм    хангамж    боловсруулах    төслүүдийн    техникийн даалгавар,төсвийг зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх
 • Боловсон  хүчнийг  чадваржуулах  чиглэлээр  төрөөс  дэмжлэг  авч,  улмаар  програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын аутсорсинг хөгжүүлэх
 • Програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын нэгдсэн холбооны улсын хэмжээн дэхь хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг бүртгэлжүүлж нэгтгэн, байгууллагын чадавхийн зэрэглэлийн аргачлалыг боловсруулж,нэвтрүүлэх
 • Төрийн худалдан авах үйл ажиллагаанд програм хангамж хөгжүүлэгч компануудын чадавхийг үнэлэхдээ салбарын мэрэгжлийн холбооны гишүүнчлэл болон зэрэглэлийн шалгуурыг тусгадаг байх
 • Програм хангамжийн мэдээллийн системийн үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлох

Бүтээгдэхүүний чанар Хувийн хэвшлийн итгэлцэл

 • Хувийн  хэвшлийн  итгэлцлийг  нэмэгдүүлэх  зорилгоор  МОСА  нь  програм  хангамж үйлдвэрлэгчдийн чадавхийг тодорхойлсон жагсаалт бий болгох, мэдээллийг нээлттэй болгож програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын судалгаа, мэдээллийг МТШХХГ-т монгол,англи хэл дээр илгээж цагаан номд дэлгэрэнгүй оруулдаг болох
 • МОСА гишүүн болон нийлүүлэгч компаниудаа үнэлж, хэрэглэгчдэд санал болгодог байхба эргэх холбоогоор компаниудын эрх ашгийг хамгаалах тал дээр анхаарч ажиллах
 • Програм хангамж нийлүүлэгч болон хэрэглэгч хоорондын мэдээлэл солилцох гүүрийг МОСА бий болгож,шаардлагатай судалгааг хийх
 • МОСА  нь  гишүүнчлэлийн  зэрэглэл  үүсгэн,  уг  зэрэглэлээс  хамааран  гишүүдийг мэдээллээр хангадаг тогтолцоог нэвтрүүлж,хэрэгжүүлэх
 • Програм хангамжийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэлэмжийг сайжруулах
 • Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад мэдээллийн технологийн шийдвэр гаргах CIO бий болгох,удирдлага,мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт явуулах.

Старт Ап Хөрөнгө оруулалтын эко орчин

 • Програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлох судалгаа хийж,олон нийтэд нээлттэй байлгах
 • Програм   хангамж   үйлдвэрлэгчдийн   мэдлэгийг   үнэлэх   үнэлэмжийг   бий   болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ,тухайн компанийг чанаржуулах
 • Эдийн засгийг зөвхөн“Оюутолгойд”хандуулах биш,“Монголтолгой”сан байгуулж оюуны бүтээл, оюуны бүтээгдэхүүнд анхаарал хандуулах “Монголтолгой”сангийн тухай мэдээ,мэдээллийг УИХ,ЗГ-т өргөх бичиг барих
 • Гарааны  бизнесийн  хөрөнгө  оруулалт  болон  зээлийн  тухай  шалгуур  үзүүлэлтийг нээлттэй,шилэн байлгах.
 • Мэдээллийн  технологийн  компаниудыг  НӨАТ  болон  бусад  татвараас  чөлөөлж, татварын  уян  хатан,  тэнцвэртэй  нөхцлөөр  худалдааны зөөлөн  бодлогыг хэрэгжүүлэхэд  анхаарах.  Энэ  нь  олон  нийтэд  хүртээмжтэйгээс  гадна,  өнөөгийн нөхцөлд тулгарч буй ихээхэн асуудлуудыг шийвэрлэх.

Мэдээллийн технологийн эрх зүйн орчин

 • Цахим төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, нээлттэй, ил тод хүргэх хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх Цахим засгийн тухай хууль боловсруулах
 • Мэдээллийн технологийн стандарт, хууль эрхзүйн орчинг сайжруулж, боловсруулах ажилд бүх нийтийн оролцоог бий болгох,нэмэгдүүлэх
 • Програм  хангамжийн  компани  үйл  ажиллагаа  эрхлэх  таатай  орчинг  бүрдүүлэх зорилгоор татварын орчинг сайжруулах.НӨАТ-аас чөлөөлөх.
 • Мэдээллийн технологийн судалгаа шинжилгээ, Аудитын байгууллагыг бий болгох, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх
 • Нээлттэй  мэдээлэл  (open  data)  хөгжүүлэх  бодлого  боловсруулах,  хэрэгжилтэнд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх
 • Иргэдийн дунд интернэтийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, Онлайн худалдааг дэмжих

Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Оюуны өмчийн менежмент

 • Оюуны өмчийн эргэлт /менежмент/- Оюуны өмчийн соёлыг тогтоох, сургалт сурталчилгааг нэмэгдүүлэх.  Оюуны өмчийн зөрчилтэй хэрхэн тэмцэх талаар тусгайлан сургалт зохион байгуулах
 • Оюуны өмчийг үнэлж, биет бус хөрөнгөөр бүртгэж, “барьцаал”-сан хөрөнгө оруулалтын механизм бүхий орчинг бүрдүүлэх
 • Оюуны өмчийг эргэлтэнд оруулах, хөрөнгө босгох, соёлыг дэмжихийн тулд Оюуны өмчийн бирж байгуулах
 • Аж ахуйн нэгжүүд оюуны өмч хариуцсан мэргэжилтэн, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй байхэсвэл гэрээгээр үйлчилгээ авдаг оюуны өмчийн талаар байгууллагын дотоод соёлтой байх
 • Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй програм хангамжийн бүтээгдэхүүний зохиогчийн эрхийн эзэмших эрхийг гүйцэтгэгчид үлдээх. Гүйцэтгэгч төр, засагт уян хатан нөхцлөөр лицензээр ашиглуулдаг байх.

Төрийн мэдээллийн технологийн удирдлагын алба

 • Засгийн  газрын  түвшинд  төрийн  байгууллага,  яам,  агентлагууд  дээр  мэдээллийн технологийн бодлого хариуцсан бүтэц байгуулах
 • Төрийн мэдээллийг ашиглах зохицуулалт бий болгох
 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн мэдээллийг нэгтгэж Bigdata үүсгэн нэгдсэн системд оруулах

296102755

 

 

 

 • Мөнгөнтуул
 • 2014-11-12
 • Уншсан:5458

Салбарын байгууллагууд